Cynnydd yn erbyn y nodau llesiant

Data a chrynodeb ar gyfer pob un o’r dangosydd llesiant cenedlaethol

Mae’r dangosyddion cenedlaethol yn helpu adrodd hanes o’r cynnydd yn erbyn mwy nag un o’r nodau llesiant. I helpu chi fynd i’r afael a’r cysylltiadau hyn rydym wedi amlygu’r cysylltiadau rhwng y dangosyddion a’r nodau. Os defnyddir dangosydd i fesur y cynnydd tuag at garreg filltir genedlaethol, tynnir sylw at hyn hefyd.

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg

Cymru lewyrchus

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_005.jpg

Cymru o gymunedau cydlynus

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_002.jpg

Cymru gydnerth

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_006.jpg

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

Cymru iachach

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_007.jpg

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

Cymru sy’n fwy cyfartal

 

 

  

 

Nodau

Dangosyddion Llesiant Cenedlaethol

1

2

3

4

5

6

7

Cerrig Milltir Cenedlaethol

01

Canran y genedigaethau byw sengl â phwysau geni islaw 2,500g

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

 

02

Disgwyliad oes iach adeg geni gan gynnwys y bwlch rhwng y bobl fwyaf a lleiaf amddifadus

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

03

Canran yr oedolion sydd â dau neu fwy ymddygiad ffordd o fyw iach

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_005.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_006.jpg

04

Lefelau llygredd nitrogen deuocsid (NO2) yn yr aer

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_002.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_007.jpg

 

05

Canran yr plant sydd â dau neu fwy ymddygiad ffordd o fyw iach

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_005.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_006.jpg

06

Mesur o ddatblygiad plant bach

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_005.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_006.jpg

 

07

Sgôr pwyntiau 9 cyfartalog wedi’i gapio y disgyblion, gan gynnwys y bwlch rhwng y rhai sydd â hawl i brydau ysgol am ddim a’r rhai sydd a dim hawl

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_006.jpg

 

08

Y ganran o’r oedolion â chymwysterau ar y gwahanol lefelau yn y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

09

Gwerth Ychwanegol Gros am bob awr a weithir (o’i gymharu â chyfartaledd y DU)

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg

 

10

Incwm Gwario Gros Aelwydydd y pen

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

11

Y ganran o’r busnesau sydd wrthi’n arloesi

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_002.jpg

 

12

Capasiti (mewn MW) yr offer ynni adnewyddadwy sydd wedi’i osod

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_002.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_005.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_007.jpg

 

13

Crynodiad carbon a deunydd organig mewn pridd

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_002.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_007.jpg

 

14

Ôl Troed Byd-eang Cymru

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_002.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_007.jpg

15

Swm y gwastraff a gynhyrchir ac na chaiff ei ailgylchu, y pen

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_002.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_005.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_007.jpg

 

16

Canran y bobl sydd mewn gwaith, sydd ar gontractau parhaol (neu ar gontractau dros dro, ac nad ydynt yn ceisio gwaith parhaol) ac sy’n ennill o leiaf y Cyflog Byw gwirioneddol

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

 

17

Y gwahaniaeth cyflog ar sail rhyw, anabledd ac ethnigrwydd

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

18

Y ganran o’r bobl sy’n byw mewn aelwydydd mewn tlodi incwm o’i gymharu â chanolrif y DU, wedi’i fesur ar gyfer plant, pobl o oedran gweithio a phobl o oedran pensiwn

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_002.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_005.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_006.jpg

19

Y ganran o’r bobl sy’n byw mewn aelwydydd mewn amddifadedd materol

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_002.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_005.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_006.jpg

 

20

Cyfran y cyflogeion y mae eu cyflog yn cael ei osod drwy gydfargeinio

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

 

21

Y ganran o’r bobl sydd mewn gwaith

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

22

Y ganran o’r bobl mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant, wedi’i mesur ar gyfer gwahanol grwpiau oedran

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_005.jpg

23

Y ganran sy’n teimlo’u bod yn gallu dylanwadu ar benderfyniadau sy’n effeithio ar eu hardal leol

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_002.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_005.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_006.jpg

 

24

Y ganran o’r bobl sy’n fodlon ar eu gallu i gyrraedd/ cael at y cyfleusterau a’r gwasanaethau y mae eu hangen arnynt

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_005.jpg

 

25

Y ganran o’r bobl sy’n teimlo’n ddiogel gartref, wrth gerdded yn yr ardal leol, ac wrth deithio

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_005.jpg

 

26

Y ganran o’r bobl sy’n fodlon ar yr ardal leol fel lle i fyw

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_002.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_005.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_006.jpg

 

27

Y ganran o’r bobl sy’n cytuno eu bod yn perthyn i’r ardal; bod pobl o gefndiroedd gwahanol yn cyd-dynnu’n dda; a bod pobl yn trin ei gilydd â pharch

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_002.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_005.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_006.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_007.jpg

 

28

Y ganran o’r bobl sy’n gwirfoddoli

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_002.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_005.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_006.jpg

29

Sgôr llesiant meddyliol cymedrig ar gyfer pobl

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

30

Y ganran o’r bobl sy’n unig

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_005.jpg

 

31

Y ganran o’r anheddau sydd heb beryglon

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_002.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

5

 

32

Nifer yr unedau eiddo (cartrefi a busnesau) sydd mewn perygl uchel a chanolig o lifogydd sy’n deillio o afonydd a’r môr

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_002.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

5

 

33

Y ganran o’r anheddau gyda pherfformiad ynni digonol

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_002.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_007.jpg

34

Nifer yr aelwydydd y llwyddwyd i’w hatal rhag bod yn ddigartref am bob 10,000 o aelwydydd

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

5

 

35

Y ganran o’r bobl sy’n bresennol neu’n cyfranogi mewn gweithgareddau ym maes y celfyddydau, diwylliant neu dreftadaeth o leiaf deirgwaith y flwyddyn

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

5

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_006.jpg

 

36

Y ganran o’r bobl sy’n siarad Cymraeg yn feunyddiol ac sy’n gallu siarad mwy nag ychydig eiriau o Gymraeg

5

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_006.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_007.jpg

 

37

Nifer y bobl a all siarad Cymraeg

5

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_006.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_007.jpg

38

Y ganran o’r bobl sy’n cyfranogi mewn gweithgareddau chwaraeon deirgwaith neu fwy yr wythnos

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_002.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

5

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_006.jpg

 

39

Y ganran o’r amgueddfeydd ac archifau sy’n dal casgliadau archifol/treftadaeth sy’n cyrraedd safonau achredu’r DU

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_006.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_007.jpg

 

40

Y ganran o asedau dynodedig yr amgylchedd hanesyddol sydd mewn cyflwr sefydlog neu well

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_002.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_006.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_007.jpg

 

41

Allyriadau nwyon tŷ gwydr yng Nghymru

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_002.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_007.jpg

42

Allyriadau nwyon tŷ gwydr sydd i’w priodoli i ddefnyddio nwyddau a gwasanaethau byd-eang yng Nghymru

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_002.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_007.jpg

 

43

Ardaloedd o ecosystemau iach yng Nghymru

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_002.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

5

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_006.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_007.jpg

 

44

Statws amrywiaeth Fiolegol yng Nghymru

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_002.jpg

5

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_006.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_007.jpg

45

Y ganran o'r cyrff dŵr wyneb, a’r cyrff dŵr daear, sy’n cyrraedd statws da neu uchel ar y cyfan

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_002.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

5

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_006.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_007.jpg

 

46

Dinasyddiaeth fyd-eang weithredol yng Nghymru

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_002.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

5

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_006.jpg

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_007.jpg

 

47

Canran y bobl sydd â hyder yn y system gyfiawnder

•  •   • https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg 5  •

 

48

Canran y teithiau a wneir drwy gerdded, beicio neu drafnidiaeth gyhoeddus

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_002.jpg https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_003.jpg https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg

 

49

Canran yr aelwydydd sy'n gwario 30% neu fwy o'u hincwm ar gostau tai

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg •  •  https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg 5 https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_006.jpg • 

 

50

Statws cynhwysiant Digidol

https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_001.jpg https://gov.wales/docs2/statistics/powerbi/wellbeing/landing_en_cy_004.jpg 5