Skip to main content

These terms arose in the work of the Welsh Government Translation Service in relation to COVID-19 between February 2019 and February 2021. Note that these terms were standardised to different degrees, and the status of each term in the list is recorded in the list to reflect this.

Definitions and notes are provided in Welsh only.

Term Saesneg (English term) TermCymraeg (Welsh term) Diffiniad (Definition) Statws (Status) Nodiadau (Notes)
#FitForTheFuture #HeiniAtYDyfodol A Hashnod mewn perthynas ag iechyd nyrsys a bydwragedd yn ystod cyfnod COVID-19.
‘in school’ learning dysgu 'yn yr ysgol' B Yng nghyd-destun trefniadau addysg yn ystod cyfyngiadau COVID-19.
abnormal chest imaging manifestations amlygiad annormal wrth ddelweddu'r frest B  
Accommodation Cell Uned Gydlynu Llety  B Adrannau mewn awdurdodau lleol sy'n cyd-drefnu gofynion llety ar gyfer pobl ddigartref a'r rhai sy'n gadael carchar, yng nghyd-destun COVID-19.
Acupuncture, Electrocautery, Aesthetics and Beauty Advanced Practices, Treatments and Services Canllawiau Ailagor i Uwch Ymarfer, Triniaethau a Gwasanaethau Aciwbigo, Electroserio, Estheteg a Harddwch yng Nghymru A Yng nghyd-destun COVID-19.
air change rate  cyfradd newid aer B Yng nghyd-destun camau i reoli coronafeirws mewn adeiladau.
air cleaning device dyfais glanhau aer B  
airborne infection haint a droslwyddir drwy’r awyr B  
airflow rate  cyfradd llif aer B  
airing times adeg awyru B Yng nghyd-destun camau i reoli coronafeirws mewn adeiladau.
alcohol-based hand sanitiser hylif diheintio dwylo ag alcohol A  
alert level lefel rhybudd B Yng nghyd-destun COVID-19.
amber phase  cyfnod oren B Elfen o system ‘goleuadau traffig’ Llywodraeth Cymru ar gyfer llacio cyfyngiadau symud COVID-19. Gallai geiriau eraill fod yn addas am 'amber' mewn cyd-destunau eraill.
anosmia anosmia Cyflwr meddygol o golli’r gallu i arogleuo, neu ddirywiad yn y gallu hwnnw. Yn aml bydd yn cyd-ddigwydd â cholli’r gallu i flasu, neu ddirywiad yn y gallu hwnnw. A  
antibody test prawf gwrthgyrff A  
antibody testing profi am wrthgyrff B  
antibody treatment triniaeth â gwrthgyrff B  
antigen test prawf antigenau A  
antigen testing  profi am antigenau A  
anti-vaccine group grŵp gwrth-frechlyn C  
apron ffedog   B Elfen o gyfarpar diogelu personol (PPE).
Aquaculture Business Scheme  Y Cynllun Busnesau Dyframaethu A Cynllun i roi cymorth yn sgil COVID-19.
Aquaculture Support Scheme  Y Cynllun Cymorth ar gyfer y Sector Dyframaethu B Yng nghyd-destun yr ymateb i COVID-19.
arm  grŵp Mewn hap-dreialon clinigol, unrhyw un o'r grwpiau triniaeth. Mae o leiaf ddau grŵp o'r fath yn y rhan fwyaf o hap-dreialon, ond weithiau ceir tri neu ragor. B  
asplenia asplenia Sefyllfa lle nad yw’r ddueg yn gweithio o gwbl, neu lle na cheir dueg yn y corff. Mae’n gysylltiedig â risg uchel o heintiadau difrifol. B  
asymptomatic asymptomatig A Mewn perthynas â chlefydau. Yn y rhan fwyaf o gyd-destunau, mae'n debyg o fod yn fwy addas defnyddio aralleiriad megis 'heb fod yn arddangos symptomau'.
Attend Anywhere Attend Anywhere A Enw brand ar raglen gyfrifiadurol sy'n hwylus ymgyngoriadau ar-lein gyda meddygon.
back-to-back cefn wrth gefn B Yng nghyd-destun canllawiau i weithleoedd yn sgil COVID-19.
backward monitoring monitro tuag ymlaen B Yng nghyd-destun y gyfundrefn Profi ac Olrhain.
basic hygiene  hylendid sylfaenol B  
basic reproduction number rhif atgynhyrchu sylfaenol Nifer cyfartalog yr achosion o glefyd a drosglwyddir gan un unigolyn heintiedig mewn poblogaeth, gan dybio y gall pawb yn y boblogaeth honno ddal y clefyd. A Dynodir y rhif hwn gan R0 neu R=0 gan amlaf. Cymharer â'r cofnod am 'basic reproduction number' / 'rhif atgynhyrchu sylfaenol'.
biological sample sampl fiolegol A  
blended learning dysgu cyfunol Addysg sy'n cynnwys elfen o ddysgu wyneb yn wyneb ac elfen o ddysgu o bell. A  
bodily fluid hylif corfforol A  
bounce back loan benthyciad adfer B Benthyciadau i fusnesau bach gan Lywodraeth y DU, yng nghyd-destun COVID-19.
brain fog meddwl pŵl B Mae'r term hwn yn gyfystyr â cognitive blunting / pylu gwybyddol.
bubble swigen   B Yng nghyd-destun yr ymateb yn Lloegr i lacio’r cyfyngiadau COVID-19, lle gall un aelwyd greu grŵp gydag aelwyd arall, a elwir yn ‘bubble’ neu ‘social bubble’.
Build Back Better Ailgodi’n Gryfach Dull o adfer ar ôl argyfyngau gan geisio gwella gallu gwledydd a chymunedau i wrthsefyll argyfyngau eraill yn y dyfodol. Cynigiwyd gyntaf gan y Cenhedloedd Unedig yn 2015. B  
Building Back Better Ailgodi’n Gryfach Dull o adfer ar ôl argyfyngau gan geisio gwella gallu gwledydd a chymunedau i wrthsefyll argyfyngau eraill yn y dyfodol. Cynigiwyd gyntaf gan y Cenhedloedd Unedig yn 2015. B  
burn rate cyfradd waredu Y gyfradd y mae’r pwll o gyfarpar diogelu personol (PPE) yn gostwng arni wrth i’r eitemau gael eu defnyddio a’u gwaredu. A Term Allweddol COVID-19
Bus Hardship Fund Y Gronfa Galedi ar gyfer y Sector Bysiau B  
care worker gweithiwr gofal Unigolyn sy'n darparu gofal i blentyn anabl neu oedolyn am dâl. B Cymharer ag unpaid carer / gofalwr di-dâl. Er mwyn osgoi amwysedd â 'gofalwr di-dâl', argymhellir peidio â defnyddio 'gofalwr' ar ei ben ei hun.
Carers Support Fund         Y Gronfa Gymorth i Ofalwyr A Cronfa sy’n darparu grantiau bychan ar gyfer gofalwyr di-dâl.
case achos unigol C Yng nghyd-destun rheoli achosion o COVID-19 mewn ysgolion. Argymhellir defnyddio'r term llawn ar y cyd â'r ffurf fer 'achos' mewn dogfennau, gan ddibynnu ar gyd-destun y frawddeg. Mae'r elfen 'unigol' wedi ei ychwanegu er eglurder yn y gyfres o dermau 'ca
case count cyfrif achosion B  
case fatality rate cyfradd y marwolaethau ymhlith achosion o’r haint B Yng nghyd-destun clefydau trosglwyddadwy.
case identification nodi achosion B Yng nghyd-destun COVID-19.
case incidence digwyddedd achosion B  
case rate cyfradd achosion B  
Centers for Disease Control and Prevention Centers for Disease Control and Prevention B Adain o Lywodraeth UDA.
check in, catch up and prepare ailgydio, dal i fyny a pharatoi A Yng nghyd-destun COVID-19 ac ailgychwyn addysg mewn ysgolion.
chemical oxidation ocsideiddio cemegol B  
chest pain  poen yn y frest B  
Chief Scientific Advisor for Health Y Prif Gynghorydd Gwyddonol ar  Iechyd B  
Childcare Assistance Scheme for Critical Workers Cynllun Cymorth Gofal Plant i Weithwyr Hanfodol B Mewn perthynas â COVID-19.
Christmas bubble swigen Nadolig B  
circuit breaker dangosydd sbarduno cyfyngiadau Yng nghyd-destun COVID-19, un o set o ddangosyddion a fydd yn sbarduno cyfyngiadau pellach pe cyrhaeddid trothwy penodol. B Gweler hefyd y cofnod am early warning indicator / dangosydd rhagrybudd. Mae gan 'circuit breaker' ystyr arall mewn perthynas â threfniadau rheoli COVID-19, sef cyfnod o gyfyngiadau llym i reoli lledaeniad yr haint, er mai 'firebreak' yw'r term a ffefrir 
circuit breaker cyfnod atal byr Cyfnod o bythefnos neu dair wythnos o gyfyngiadau llym i rwystro lledaeniad COVID-19. B Mae'n bosibl y gallai 'cyfnod atal' fod yn addas mewn rhai cyd-destunau. Sylwer y gall y term hwn fod yn gyfystyr â 'firebreak'. Mae gan 'circuit breaker' ystyr arall mewn perthynas â threfniadau rheoli COVID-19 yng Nghymru. Gweler y cofnod hwnnw am fanyl
clinical audit archwilio clinigol B Elfen o'r drefn sicrhau ansawdd mewn cyd-destunau clinigol.
clinical ethics  moeseg glinigol C  
clinical ethics committee pwyllgor moeseg glinigol C  
clinical grade mask  masg gradd glinigol C  
clinical mask  masg clinigol B  
clinically extremely vulnerable  eithriadol o agored i niwed yn glinigol B Mewn perthynas â COVID-19.
clinically vulnerable agored i niwed yn glinigol B Yng nghyd-destun clefydau trosglwyddadwy.
close contact cysylltiad agos A Mewn perthynas â COVID-19.
close contact service gwasanaeth cysylltiad agos B Yng nghyd-destun canllawiau i weithleoedd yn sgil COVID-19.
close proximity yn gofforol agos B Yng nghyd-destun canllawiau i weithleoedd yn sgil COVID-19.
closed workspace setting lleoliad gwaith caeedig Man gwaith lle nad oes mynediad i'r cyhoedd nac i gontractwyr. B Yng nghyd-destun canllawiau i weithleoedd yn sgil COVID-19.
cluster clwstwr   B Mewn perthynas â COVID-19.
cluster clwstwr o achosion B Yng nghyd-destun rheoli achosion o COVID-19 mewn ysgolion. Argymhellir defnyddio'r term llawn ar y cyd â'r ffurf fer 'clwstwr' mewn dogfennau, gan ddibynnu ar gyd-destun y frawddeg. Mae'r elfen 'o achosion' wedi ei ychwanegu er eglurder ac er cysondeb â'r
CMEAG - Wales Grŵp Cynghori ar Faterion Moesol a Moesegol COVID-19: Cymru B  
cognitive blunting pylu gwybyddol B Mae'r term hwn yn gyfystyr â brain fog / meddwl pŵl.
communal worship addoliad ar y cyd B  
Communicable Disease Outbreak Plan for Wales Y Cynllun ar gyfer Brigiadau o Achosion o Glefydau Trosglwyddadwy yng Nghymru B Dogfen gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Cyfieithiad cwrteisi yw'r fersiwn Gymraeg, gan nad oes fersiwn Gymraeg yn bodoli ar y ddogfen ei hun.
Communicable Disease Surveillance Centre Y Ganolfan Wyliadwraeth ar gyfer Clefydau Trosglwyddadwy B  
Community Testing Programme  Y Rhaglen Profi Cymunedol  B  
community testing unit uned brofi gymunedol B Yng nghyd-destun COVID-19
complex health condition cyflwr iechyd cymhleth B  
confirmatory testing prawf cadarnhau Archwiliad a ddefnyddir i ddilysu canlyniadau archwiliad neu brawf arall. Gall y prawf cadarnhau fod yn fwy sensitif neu benodol, ond rhaid iddo fod wedi ei seilio ar egwyddorion archwilio gwahanol. B  
confirmed case achos a gadarnhawyd A Mewn perthynas â chlefydau.
confirmed case rates cyfraddau achosion sydd wedi’u cadarnhau B Yng nghyd-destun COVID-19.
Consensus Statement on Use-Cases for Near Patient and Point-of-Care Tests for Detecting SARS-CoV-2 Viral RNA or Antigens Datganiad Consensws ar Achosion Defnydd ar gyfer Profion Lleol i Gleifion a Phrofion Pwynt Gofal ar gyfer Canfod RNA neu Antigenau Feirysol SARS-CoV-2 A Adroddiad gan y Grŵp Cynghori Technegol.
Consultant in Communicable Disease Control Ymgynghorydd Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy B  
Consultant in Health Protection Ymgynghorydd Diogelu Iechyd B  
contact group grŵp cyswllt B Yng nghyd-destun rheoli achosion o COVID-19 mewn ysgolion.
contact tracer swyddog olrhain cysylltiadau Unigolyn a gaiff ei gyflogi i gysylltu â phobl a ddaeth i gysylltiad ag unigolion eraill sydd wedi dal haint trosglwyddadwy, i'w hysbysu o hynny a'u cynghori ar y camau y dylent eu dilyn. A Yng nghyd-destun  COVID-19.
contact tracing olrhain cysylltiadau Yng nghyd-destun iechyd y cyhoedd, y broses o ddod o hyd i bobl a allai fod wedi dod i gysylltiad â pherson sydd wedi ei heintio. A  
contact tracing team tîm olrhain cysylltiadau B Mewn perthynas â COVID-19.
Containment Stage Cam Cyfyngu Cam cyntaf y pedwar cam rheoli clefydau heintus (Cyfyngu - Oedi - Lliniaru - Ymchwilio). Nod y cam hwn yw atal y clefyd rhag lledu o glwstwr neu glystyrrau. A  
contaminate halogi    A  
contamination halogiad   A  
continuous cough peswch cyson A  
continuous positive airway pressure pwysedd positif parhaus yn y llwybr anadlu Triniaeth cymorth anadlu, fel arfer drwy bwmp a masg, lle caiff aer ei wthio ar bwysedd cyson i mewn i’r ysgyfaint er mwyn cynnal gweithrediad arferol yr ysgyfaint. A Defnyddir yr acronym Saesneg CPAP yn aml am y cysyniad hwn.
control arm  grŵp rheoli B Mewn hap-dreialon clinigol. Gweler y cofnod am 'arm' i gael diffiniad o'r term craidd.
control measures mesur rheoli B Yng nghyd-destun COVID-19 a threfniadau gweithleoedd.
coronavirus coronafeirws A Yn dechnegol, enw ar aelod o deulu o feirysau sy'n rhannu'r un nodweddion yw 'coronafeirws'. Serch hynny, defnyddir ef hefyd yn gyffredin i gyfeirio at y feirws penodol a elwir yn SARS-CoV-2 a'i salwch cysylltiedig, COVID-19. Yn yr achosion hynny, lle cyf
Coronavirus Act 2020 Deddf y Coronafeirws 2020 A  
Coronavirus Business Interruption Loan Benthyciad Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws A  
Coronavirus Business Interruption Loan Scheme Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws A  
Coronavirus Control Plan Cynllun Rheoli’r Coronafeirws B  
Coronavirus Control Plan for Wales Cynllun Rheoli’r Coronafeirws ar gyfer Cymru B  
Coronavirus Job Retention Scheme Y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws A Cynllun gan Lywodraeth y DU.
Coronavirus Key Worker Gweithiwr Allweddol Coronafeirws B  
coronavirus pandemic  pandemig y coronafeirws B Gweler y cofnod am 'coronavirus' i weld nodyn ynghylch defnyddio'r fannod gyda 'coronafeirws'.
Coronavirus Recovery Grant for Volunteering Grant Adfer Gwirfoddoli yn sgil y Coronafeirws A  
Coronavirus Self-employment Income Support Scheme  Y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig drwy gyfnod Coronafeirws B Cynllun gan Lywodraeth y DU.
Coronavirus Testing Call Centre Y Ganolfan Alwadau Profion Coronafeirws B  
Coronavirus Testing Service Y Gwasanaeth Profion Coronafeirws B  
cough peswch   A Y weithred o besychu.
cough peswch   A Dyma'r enw ar y cyflwr iechyd ei hun.
cough pesychiad   A Dyma'r enw ar un enghraifft o'r weithred o beswch.
Covid Education and Childcare Testing Team Y Tîm Profion COVID-19 Addysg a Gofal Plant A  
COVID Hub Wales Hyb COVID Cymru B Porth ar y we i feddygon teulu ar gyfer materion sy'n ymwneud â COVID-19.
Covid Recovery app ap Adferiad Covid B Mae'r ap hwn gan GIG Cymru yn ddwyieithog, ac 'adferiad' a ddefnyddir ynddo am 'recovery'. Serch hynny sylwer mai Saesneg yn unig yw teitl yr ap, felly dylid cynghori defnyddwyr i chwilio am "Covid Recovery" yn eu storfeydd apiau.
COVID-19 cleaning in non-healthcare settings COVID-19 cleaning in non-healthcare settings B Dogfan gan Lywodraeth y DU, sydd ar gael yn Saesneg yn unig.
COVID-19 Infection Survey Arolwg Heintiadau COVID-19 B Arolwg ystadegol o heintiadau.
COVID-19 Moral and Ethical Advisory Group - Wales Grŵp Cynghori ar Faterion Moesol a Moesegol COVID-19: Cymru  B  
COVID-19 Operational guidance Canllawiau gweithredol COVID-19 B  
COVID-19 pandemic  pandemig COVID-19  B  
COVID-19 Project Team Tîm Prosiect COVID-19 A  
COVID-19 Reconstruction:  Challenges and Priorities Ail-greu ar ôl COVID-19: Yr Heriau a’r Blaenoriaethau A  
COVID-19 risk assessment asesiad risg COVID-19 B  
COVID-19 surveillance system system ar gyfer cadw gwyliadwriaeth ar COVID-19 B  
COVID-19 Technical Test Plan  Cynllun Profion Technegol COVID-19 B  
COVID-19 Temporary Framework for UK Authorities Fframwaith Dros Dro COVID-19 ar gyfer Awdurdodau’r DU B  
COVID-19 vaccine brechlyn COVID-19 B  
COVID-19 Workforce Deployment and Wellbeing Planning Response Group  Grŵp Ymateb COVID-19 ar gyfer Defnyddio’r Gweithlu a Chynllunio Llesiant B  
COVID-19 Workforce Risk Assessment Tool Adnodd Asesu Risg COVID-19 ar gyfer y Gweithlu B  
COVID-19: Hospital Discharge Service Requirements COVID-19: Gofynion Gwasanaeth Rhyddhau o’r Ysbyty A  
COVID-free hospital ysbyty sy’n rhydd o COVID-19 Ysbyty lle na chedwir cleifion COVID-19, er mwyn creu lle diogel ar gyfer llawdriniaethau neu ofal meddygol i gleifion sydd â chyflyrrau eraill. B Mae’r term hwn yn gyfystyr â ‘COVID-light hospital’, ac argymhellir yr un term Cymraeg ar eu cyfer.
COVID-light hospital ysbyty sy’n rhydd o COVID-19 Ysbyty lle na chedwir cleifion COVID-19, er mwyn creu lle diogel ar gyfer llawdriniaethau neu ofal meddygol i gleifion sydd â chyflyrrau eraill. B Mae’r term hwn yn gyfystyr â ‘COVID-free hospital’, ac argymhellir yr un term Cymraeg ar eu cyfer.
COVID-secure diogel o ran COVID-19 B  
CPAP machine peiriant CPAP Pwmp cymorth anadlu, sy’n gwthio aer ar bwysedd cyson i mewn i’r ysgyfaint er mwyn cynnal gweithrediad arferol yr ysgyfaint. A Gweler hefyd y cofnod am continuous positive airway pressure / pwysedd positif parhaus yn y llwybr anadlu.
critical worker gweithiwr hanfodol A Yng nghyd-destun COVID-19.
customer-facing business busnes sy’n ymwneud yn uniongyrchol â chwsmeriaid B  
Dairy Support Scheme Cynllun Cymorth i Ffermwyr Godro A Mewn perthynas â COVID-19.
Data Dashboard  Dangosfwrdd Data C  
death management system system rheoli marwolaethau A  
deceased person person ymadawedig B  
decontamination protocol protocol dihalogi B  
de-escalate llacio   B Yng nghyd-destun COVID-19. Gellir ychwanegu elfennau fel 'cyfyngiadau' neu 'canllawiau' yn ôl y gofyn.
de-escalated green alert llacio i rybudd gwyrdd B Yng nghyd-destun Cynllun Llacio’r Cyfyngiadau Pandemig ar gyfer Deintyddiaeth yng Nghymru.
de-escalation gostwng lefel rhybudd B Yng nghyd-destun penodol lefelau rhybudd COVID-19. Gall cyfieithiadau eraill fod yn addas mewn cyd-destunau eraill.
Delay Stage Cam Oedi Ail gam y pedwar cam rheoli clefydau heintus (Cyfyngu - Oedi - Lliniaru - Ymchwilio). Nod y cam hwn yw sicrhau nad yw ymlediad y clefyd yn digwydd am gyfnod. A  
delivery driver gyrrwr danfon nwyddau B  
dexamethasone decsamethason A  
difficulty in breathing anhawster anadlu A  
direct close contact cyswllt agos uniongyrchol Cyswllt wyneb yn wyneb, o fewn 1m, ag unigolyn heintiedig am unrhyw gyfnod, gan gynnwys os yw'r unigolyn hwnnw yn peswch arnoch, sgwrs wyneb yn wyneb, a chyswllt corfforol heb gyfarpar diogelu (croen yn cyffwrdd â chroen). Mae hyn yn cynnwys bod o fewn 1  B Mewn perthynas â chanllawiau i ysgolion ar COVID-19.
Director General, Covid 19  Cyfarwyddwr Cyffredinol COVID-19  A  
discresionary payment taliad yn ôl disgresiwn B Yng nghyd-destun penodol y Cynllun Taliadau Cymorth Hunanynysu.
disease trajectory trywydd afiechyd B  
doubling time amser dyblu Y cyfnod o amser a gymer i nifer heintiadau mewn poblogaeth ddyblu. B  
Dragon's Heart Hospital Ysbyty Calon y Ddraig A Enw'r ysbyty dros dro yn Stadiwm Principality, Caerdydd i drin cleifion COVID-19.
drive-through test centre canolfan profi drwy ffenest y car A Mewn perthynas â phrofi am Covid-19
droplet defnyn   A Yng nghyd-destun secretiadau anadlol.
dry swab test prawf swab sych B Yng nghyd-destun COVID-19
dynamic risk assessment asesiad risg dynamig Proses barhaus lle bydd yr unigolyn yn arsylwi ar ei amgylchedd ac yn ei ddadansoddi, er mwyn asesu risgiau. B  
early warning indicator dangosydd rhagrybudd Yng nghyd-destun COVID-19, un o set o ddangosyddion a all roi rhybudd bod y perygl i iechyd y cyhoedd yn sgil y feirws yn cynyddu. B Gweler hefyd y cofnod am circuit breaker / dangosydd sbarduno cyfyngiadau.
easing lockdown llacio cyfyngiadau symud B Yng nghyd-destun COVID19.
Eat Out, Help Out Estyn Llaw drwy Fwyta Allan B Cyfieithiad cwrteisi ar gynllun a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU ar 08/07/2020 i roi disgownt o 50% ar brydau bwyd mewn bwytai, caffis ac ati yn ystod Awst 2020.
effective reproduction number rhif atgynhyrchu gwirioneddol Nifer cyfartalog yr achosion o glefyd a drosglwyddir gan un unigolyn heintiedig mewn poblogaeth sy’n cynnwys carfannau a all ddal y clefyd a charfannau sydd ag ymwrthedd i’r clefyd. A Dynodir y rhif hwn gan R, Re neu Rt gan amlaf. Cymharer â’r cofnod am ‘basic reproduction number’ / ‘rhif atgynhyrchu sylfaenol’.
elective health service gwasanaeth iechyd a drefnwyd ymlaen llaw Gwasanaeth iechyd nad yw'n wasanaeth argyfwng, gwasanaeth mamolaeth nac yn ymwneud â throsglwyddo claf o un lleoliad gofal iechyd i un arall. B  
electrostatic precipitation dyddodi electrostatig B  
Emergency Bus Scheme Y Cynllun Brys ar gyfer y Sector Bysiau B  
end-point PCR technology  technoleg PCR pwynt terfyn Dadansoddiad ar ôl cwblhau pob cam o brawf PCR. B  
enforcement regime y gyfundrefn orfodi B Yng nghyd-destun COVID-19.
Engage, Explain, Encourage, Enforce Cyfathrebu, Egluro, Annog, Gorfodi B Strategaeth yr heddlu wrth ymdrin â chyfraith cyfyngiadau COVID-19.
enhanced health protection area ardal mesurau cryfach ar gyfer diogelu iechyd B Yng nghyd-destun COVID-19. Mae’r term ‘local health protection area’ yn gyfystyr.
Enhanced Lockdown Discretionary Grant Grant Dewisol Cyfyngiadau Symud A Grant oedd yn berthnasol i'r cyfnod atal byr, Tachwedd 2020.
entry point mynedfa   B Yng nghyd-destun canllawiau i weithleoedd yn sgil COVID-19.
epidemic epidemig Sefyllfa lle bo mynychder achosion o glefyd ymhell y tu hwnt i'r lefelau disgwyliedig arferol. A  
EQA asesu ansawdd yn allanol B Dyma'r acronym Saesneg a ddefnyddir am external quality assessment, elfen o'r drefn sicrhau ansawdd mewn cyd-destunau clinigol.
escalate  tynhau     B Yng nghyd-destun COVID-19. Gellir ychwanegu elfennau fel 'cyfyngiadau' neu 'canllawiau' yn ôl y gofyn.
escalated red alert tynhau i rybudd coch B Yng nghyd-destun Cynllun Llacio’r Cyfyngiadau Pandemig ar gyfer Deintyddiaeth yng Nghymru.
escalation codi lefel rhybudd B Yng nghyd-destun penodol lefelau rhybudd COVID-19. Gall cyfieithiadau eraill fod yn addas mewn cyd-destunau eraill.
essential support assistant  cynorthwyydd cymorth hanfodol B Yng nghyd-destun y Canllawiau ar Ymweld ag Ysbytai yn ystod y coronafeirws.
established rapid increase cynnydd cyflym sefydledig B  
Executive Director of Public Health Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd B  
exit point allanfa   B Yng nghyd-destun canllawiau i weithleoedd yn sgil COVID-19.
Expert Group on Future Recovery Y Grŵp Arbenigol ar Adfer at y Dyfodol  B  
Export Wales: Action Plan to Recover, Rebuild and Reinvent  Allforio Cymru: Cynllun Gweithredu i Adfer, Ailgodi ac Ail-greu A Teitl dogfen.
exposed to coronavirus dod i gysylltiad â’r coronafeirws B  
extended household aelwyd estynedig Cyfuniad neilltuol o ddwy aelwyd a all ymddwyn fel pe baent yn un aelwyd at ddibenion cyfyngiadau COVID-19. B  
external quality assessment asesu ansawdd yn allanol B Elfen o'r drefn sicrhau ansawdd mewn cyd-destunau clinigol.
extreme surge   ymchwydd eithafol C Yng nghyd-destun COVID-19.
extremely vulnerable  eithriadol o agored i niwed B Mewn perthynas â COVID-19.
extremely vulnerable to coronavirus  eithriadol o agored i niwed yn sgil y coronafeirws B Mewn perthynas â COVID-19.
eye protection cyfarpar diogelu'r llygaid B Elfen o gyfarpar diogelu personol (PPE).
face covering gorchudd wyneb A Mewn perthynas â chanllawiau COVID-19.
face mask masg wyneb A  
face shield amddiffynnydd wyneb A Elfen o gyfarpar diogelu personol (PPE).
face-to-face wyneb yn wyneb B Yng nghyd-destun canllawiau i weithleoedd yn sgil COVID-19.
faith and belief ceremonies  seremonïau ffydd a chred B Yng nghyd-destun canllawiau COVID-19.
faith and belief communities  cymunedau ffydd a chred B Yng nghyd-destun canllawiau COVID-19.
faith and belief gatherings  cynulliadau ffydd a chred B Yng nghyd-destun canllawiau COVID-19.
faith and belief services  gwasanaethau ffydd a chred B Yng nghyd-destun canllawiau COVID-19.
fallow periods adeg lanhau B Yng nghyd-destun camau i reoli coronafeirws mewn adeiladau.
fever twymyn   A Gallai 'gwres' fod yn fwy addas mewn llawer o gyd-destunau llai technegol.
FFP respirator anadlydd FFP B Elfen o gyfarpar diogelu personol (PPE).
FFP3 FFP3 Categori o fasg wyneb ar gyfer staff meddygol, sy'n rhoi amddiffyniad rhag gronynnau a dafnau hylifol yn yr aer. A Mae FFP yn fyrfodd am Filtering Facepiece. Ceir categorïau FFP1 ac FFP2 hefyd. FFP3 sy'n rhoi'r amddiffyniad mwyaf.
fibrous filtration hidlo drwy ffibr B  
filtering face piece respirator anadlydd FFP B Elfen o gyfarpar diogelu personol (PPE).
Finance Cell  Cell Cyllid  B Grŵp sy'n trafod a rheoli goblygiadau ariannol COVID-19 i GIG Cymru.
finger-prick blood test  prawf gwaed pigiad bys A  
fire break cyfnod atal byr Cyfnod o bythefnos neu dair wythnos o gyfyngiadau llym i rwystro lledaeniad COVID-19. B Mae'n bosibl y gallai 'cyfnod atal' fod yn addas mewn rhai cyd-destunau. Sylwer y gall y term hwn fod yn gyfystyr â 'circuit breaker'. Serch hynny mae gan 'circuit breaker' ystyr benodol arall yng nghyd-destun trefniadau rheoli COVID-19 yng Nghymru. Gwele
firebreak cyfnod atal byr Cyfnod o bythefnos neu dair wythnos o gyfyngiadau llym i rwystro lledaeniad COVID-19. B Mae'n bosibl y gallai 'cyfnod atal' fod yn addas mewn rhai cyd-destunau. Sylwer y gall y term hwn fod yn gyfystyr â 'circuit breaker'. Serch hynny mae gan 'circuit breaker' ystyr benodol arall yng nghyd-destun trefniadau rheoli COVID-19 yng Nghymru. Gwele
five guiding principles pum egwyddor ganllaw B Yng nghyd-destun COVID-19
fixed team tîm sefydlog B Yng nghyd-destun canllawiau i weithleoedd yn sgil COVID-19.
fixed team tîm sefydlog B Yng nghyd-destun canllawiau i weithleoedd yn sgil COVID-19.
fluence llifiant Yr egni pelydrol a dderbynnir gan arwyneb fesul uned arwynebedd, dros gyfnod o amser. B Mae'r term radiant exposure / cysylltiad pelydrol yn gyfystyr.
fluence rate  cyfradd lifiant B  
fluid-resistant gown gŵn gwrth-hylif A Elfen o gyfarpar diogelu personol (PPE).
fluid-resistant mask masg gwrth-hylif A Elfen o gyfarpar diogelu personol (PPE).
fluid-resistant surgical mask masg llawfeddygol gwrth-hylif B Elfen o gyfarpar diogelu personol (PPE). Defnyddir yr acronym FRSM yn gyffredin am y term hwn.
forward monitoring monitro tuag yn ôl  B Yng nghyd-destun y gyfundrefn Profi ac Olrhain.
Framework for Planners Preparing to Manage Excess Deaths Framework for Planners Preparing to Manage Excess Deaths B  
FRSM masg llawfeddygol gwrth-hylif B Elfen o gyfarpar diogelu personol (PPE). Dyma'r acronym Saesneg a ddefnyddir yn gyffredin am fluid-resistant surgical mask.
Funding for Supporting Family Relationships as a Result of Covid-19 Cyllid ar gyfer Cefnogi Perthnasoedd Teuluol yn Sgil COVID-19 B  
furlough ffyrlo   A Yng nghyd-destun y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws, gan Lywodraeth y DU.
furlough leave absenoldeb ffyrlo A Yng nghyd-destun y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws, gan Lywodraeth y DU.
furloughed worker gweithiwr ar ffyrlo A Yng nghyd-destun y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws, gan Lywodraeth y DU.
gathering cynulliad Casgliad o bobl ynghyd. B Argymhellir defnyddio'r berfenw 'ymgynnull' lle bynnag y bo modd. Gellid hefyd ddefnyddio 'casgliad mawr o bobl', gan ddibynnu ar y cyd-destun.
gatherings of faith and belief groups   cynulliadau o grwpiau ffydd a chred  B Yng nghyd-destun canllawiau COVID-19.
genomic cluster clwstwr genomig B  
germicidal ultraviolet light  goleuni uwchfioled germladdol B  
germicidal UV UV germladdol B  
glove maneg   B Elfen o gyfarpar diogelu personol (PPE).
gown gŵn   B Elfen o gyfarpar diogelu personol (PPE) mewn lleoliadau iechyd.
Grassroots Music Relief fund Y Gronfa Gymorth ar gyfer Cerddoriaeth Llawr Gwlad B  
Guidance for care of the deceased with suspected or confirmed coronavirus Canllawiau ar gyfer gofalu am y meirw sydd ag achosion tybiedig neu a gadarnhawyd o goronafeirws B Dogfen a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU.
gym campfa   B  
halving time amser haneru Y cyfnod o amser a gymer i nifer heintiadau mewn poblogaeth haneru. B  
hand hygiene hylendid dwylo B  
Hand Hygiene Hand Hygiene B Adnodd sydd yn Saesneg yn unig ar e-bug.eu
hand sanitiser  hylif diheintio dwylo B  
handwashing golchi dwylo B  
headroom hyblygrwydd B Yng nghyd-destun llacio cyfyngiadau COVID-19.
Health Courier Service Y Gwasanaeth Negesydd Iechyd B Dyma'r enw swyddogol a ddefnyddir gan GIG Cymru.
health surveillance cadw gwyliadwriaeth ar iechyd B Mewn perthynas â COVID-19. Mewn nifer o gyd-destunau, mae'n bosibl y byddai 'cadw golwg' yn fwy addas ar gyfer 'surveillance'.
HEPA filter hidlydd HEPA B  
heterogenous virus seeding cyflwyno amrywiadau genynnol heterogenaidd ar y feirws B  
high positive economic benefit mantais economaidd gadarnhaol iawn B Yng nghyd-destun COVID-19.
high positive equality impact effaith gadarnhaol iawn ar gydraddoldeb B Yng nghyd-destun COVID-19.
higher spec PPE cyfarpar diogelu personol manyleb uwch Cyfarpar diogelu personol sydd â gofynion mwy caeth o ran ei ddyluniad, ac ati. B  
higher specification PPE cyfarpar diogelu personol manyleb uwch Cyfarpar diogelu personol sydd â gofynion mwy caeth o ran ei ddyluniad, ac ati. B  
highest risk zone ardal risg uchaf B Yng nghyd-destun canllawiau i weithleoedd yn sgil COVID-19.
high-touch area ardal a gaiff ei chyffwrdd yn aml B Yng nghyd-destun glanhau ysgolion, gweithleoedd ac ati fel ymateb i COVID-19.
high-touch item eitem a gaiff ei chyffwrdd yn aml B Yng nghyd-destun canllawiau i weithleoedd yn sgil COVID-19.
high-visibility clothing dillad llachar B  
home isolation ynysu gartref Arfer ym maes iechyd y cyhoedd. Aros yn y cartref yn wirfoddol wrth aros canlyniad prawf am glefyd trosglwyddadwy, a chymryd camau eraill yno i atal yr haint rhag lledu. A Mewn perthynas â chlefydau trosglwyddadwy. Gallai 'aros gartref' weithio mewn rhai cyd-destunau llai ffurfiol.
Home shouldn't be a place of fear Ddylai neb fod yn ofnus gartre A Slogan ar gyfer ymgyrch atal trais domestig yn ystod cyfnod COVID-19.
home testing kit pecyn profi gartref B Yng nghyd-destun COVID-19
Horrid Hands Horrid Hands B Adnodd sydd yn Saesneg yn unig ar e-bug.eu
hospital capacity capasiti ysbytai B  
hospital doctor meddyg ysbyty B  
hot lab labordy gwib Un o gyfres o labordai sy'n gallu prosesu profion COVID-19 yn gyflym. B  
hotspot man problemus o ran yr haint B Mewn perthynas â COVID-19.
hub school  ysgol hyb    A Yng nghyd-destun trefniadau i ddarparu addysg a gofal i blant gweithwyr allweddol yn ystod cyfnod COVID-19.
human remains gweddillion dynol B  
hydroxychloroquine hydrocsiclorocwin B Term allweddol COVID-19
IHR Rheoliadau Iechyd Rhyngwladol Cytundeb rhwng 196 o wledydd i gydweithio, o dan arweiniad Sefydliad Iechyd y Byd, i ddiogelu iechyd y cyhoedd. A Dyma'r acronym Saesneg am International Health Regulations
immune response ymateb imiwnyddol A Mewn perthynas ag imiwnedd i heintiau.
immunity passport pasbort imiwnedd B  
immunity to re-infection imiwnedd rhag ailheintiad B  
impaired pulmonary diffusion capacity nam ar allu trylediad yr ysgyfaint  B  
inactivated virus feirws wedi'i anactifadu B  
incidence digwyddedd Nifer yr achosion newydd o glefyd sy'n ymddangos mewn poblogaeth yn ystod cyfnod penodol o amser. A Term technegol o faes epidemioleg yw hwn. Mae angen gofal wrth ei ddefnyddio oherwydd gall 'incidence' gael ei ddefnyddio mewn ystyr lai caeth mewn llawer o gyd-destunau. Yn yr achosion hynny, gallai 'amlder' neu 'mynychder' wneud y tro yn Gymraeg. O ran 
incidence data data digwyddedd B Term o faes ystadegaeth.
incident achos lluosog B Yng nghyd-destun rheoli achosion o COVID-19 mewn ysgolion. Sylwer: nid 'digwyddiad'. Mae'r term hwn yn rhan o'r gyfres o dermau 'case' ('achos unigol'), 'cluster' ('clwstwr o achosion'), 'incident' ('achos lluosog') ac 'outbreak' ('brigiad o achosion').
Incident Management Team Tîm Rheoli Achos Lluosog B Yng nghyd-destun rheoli achosion o COVID-19 mewn ysgolion. Sylwer: nid 'Digwyddiad'.
index case achos cyfeirio Yr achos cyntaf a ddogfennir gan yr awdurdodau o glefyd mewn poblogaeth benodol. A Cymharer â 'primary case' / 'achos gwreiddiol'.
indoor exercise facility cyfleuster ymarfer corff dan do B  
infect heintio   A  
infection haint   A  
infectious period cyfnod heintus B Yng nghyd-destun clefydau trosglwyddadwy
infectiousness heintusrwydd B Mae'r term Saesneg hwn yn gyfystyr ag 'infectivity'.
infectivity heintusrwydd B  
infector heintiwr   B  
inflammatory response ymateb llidiol B  
in-hours testing profi yn ystod oriau agor meddygfeydd B  
Intelligence Gathering on Lockdown Easement Ymarfer Casglu Gwybodaeth ar Lacio Cyfyngiadau Symud B Yng nghyd-destun COVID-19.
internal quality control rheoli ansawdd yn fewnol B Elfen o'r drefn sicrhau ansawdd mewn cyd-destunau clinigol.
International Health Regulations Rheoliadau Iechyd Rhyngwladol Cytundeb rhwng 196 o wledydd i gydweithio, o dan arweiniad Sefydliad Iechyd y Byd, i ddiogelu iechyd y cyhoedd. A  
invasive ventilation cymorth anadlu mewnwthiol Cymorth anadlu mecanyddol sy'n cael ei ddarparu drwy diwb i lawr y llwnc. A Mewn cyd-destunau llai technegol, mae'n bosibl y byddai 'cymorth anadlu drwy diwb' yn fwy addas.
invasive ventilator bed gwely lle darperir cymorth anadlu mewnwthiol  B  
ioniser ïoneiddiwr   B  
IQC rheoli ansawdd yn fewnol B Dyma'r acronym Saesneg a ddefnyddir am internal quality control, elfen o'r drefn sicrhau ansawdd mewn cyd-destunau clinigol.
isolation ynysu Arfer ym maes iechyd y cyhoedd. Gwahanu pobl sy'n sâl â chlefyd trosglwyddadwy wrth bobl iach, er mwyn atal y clefyd rhag lledu. A Cymharer â 'quarantine' a 'self-isolate'.
Joint Biosecurity Centre Y Gyd-ganolfan Bioddiogelwch B Rhan o Lywodraeth y DU, sy'n rhoi cyngor ac arweiniad ar sail gwyddonol i helpu i wneud penderfyniadau lleol a chenedlaethol mewn perthynas â COVID-19.
joint pain poen yn y cymalau B  
Keep Education Safe: Guidance on learning over the summer term Diogelu Addysg: Diogelu Addysg: Canllawiau ar ddysgu dros dymor yr haf A Yng nghyd-destun COVID-19.
Keep Education Safe: Operational guidance for schools and educational settings Diogelu Addysg: Canllawiau gweithredol i ysgolion a lleoliadau addysg A Yng nghyd-destun COVID-19.
Keep Wales Safe Diogelu Cymru A Slogan yng nghyd-destun COVID-19.
Keep Wales Safe – at work Diogelu Cymru - yn y gwaith B Yng nghyd-destun COVID-19.
Keeping Learners Safe Cadw Dysgwyr yn Ddiogel B Adran ar wefan Llywodraeth Cymru.
key frontline staff  staff hanfodol y rheng flaen B  
key worker gweithiwr allweddol A Yng nghyd-destun COVID-19.
LA Emergency Hardship Fund  Y Gronfa Galedi Frys i Awdurdodau Lleol B  
LA Emergency Hardship Fund Childcare and Playwork Boost cymorth ychwanegol i ofal plant a gwaith chwarae trwy’r Gronfa Galedi Frys i Awdurdodau Lleol B  
laboratory capacity capasiti mewn labordai B  
LAMP technique techneg LAMP Techneg ar gyfer mwyhau (amplify) DNA, a ffordd gosteffeithiol o ddod o hyd i afiechydon penodol. B Mae LAMP yn acronym Saesneg am "Loop-mediated isothermal amplification".
LAMP test prawf LAMP B Math o brawf deiagnostig am COVID-19, sef loop-mediated isothermal amplification test / prawf mwyhau isothermol dolen-gyfryngol.
lateral flow test prawf llif unffordd B  
Leading Wales out of the coronavirus pandemic: a framework for recovery Arwain Cymru allan o’r pandemig coronafeirws: fframwaith ar gyfer adferiad B  
learning fitness parodrwydd i ddysgu B Yng nghyd-destun trefniadau addysg yn ystod cyfyngiadau COVID-19.
led prayers gweddi dan arweiniad B  
LFT prawf llif unffordd B Dyma’r acronym a ddefnyddir yn Saesneg am lateral flow test.
lifting the restrictions codi’r cyfyngiadau B Mewn perthynas â COVID-19.
Lighthouse Lab Labordy Goleudy Labordy sy'n rhan o rwydwaith sy'n gwneud gwaith deiagnostig ym maes y coronafeirws. C  
limit the spread cyfyngu ar ledaeniad B Mewn perthynas â COVID-19.
lineage llinach   A Yng nghyd-destun esblygiad feirysau.
local blood culture incubation  meithrin samplau gwaed yn lleol C  
local death management rheoli marwolaethau yn lleol A  
local death management system system ar gyfer rheoli marwolaethau yn lleol A  
local health protection area ardal diogelu iechyd leol B Yng nghyd-destun COVID-19. Mae’r term ‘enhanced health protection area’ yn gyfystyr.
Local Health Protection Zone Ardal Leol ar gyfer Diogelu Iechyd B  
local lockdown  cyfyngiadau lleol B Gallai cyfnod clo lleol fod yn addas mewn rhai cyd-destunau, yn enwedig mewn deunyddiau llai ffurfiol sy’n cyfathrebu â’r cyhoedd neu os oes angen gwahaniaethu rhwng local lockdown a local restrictions mewn darn o destun.
Local Lockdown Business Fund Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Lleol A Cynllun gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â COVID-19
Local Lockdown Discretionary Grant Grant Dewisol Cyfyngiadau Lleol A Grant oedd yn berthnasol i'r cyfnod atal byr, Tachwedd 2020.
local restrictions  cyfyngiadau lleol B Yng nghyd-destun COVID-19. Gweler hefyd y term tebyg iawn, ‘local lockdown’. Mewn llawer o gyd-destunau, bydd ‘local lockdown’ a ‘local restrictions’ yn gyfystyr.
Local Testing Site  Safle Profi Lleol B  
lockdown cyfyngiadau symud A Yng nghyd-destun COVID-19. Mae'n bosibl y gellid hepgor yr elfen 'symud' wedi'r enghraifft gyntaf o'r term mewn testun. Nid oes diffiniad cyson ac awdurdodol o 'lockdown' ac fe'i defnyddir i olygu amryw o bethau. Pan fydd yn cyfeirio at gyfnod o amser, ge
Lockdown Discretionary Grant Grant Dewisol y Cyfyngiadau A Ni ddylid cymysgu rhwng hwn a'r Local Lockdown Disretionary Grant a'r Enhanced Lockdown Discretionary Grant.
long COVID COVID hir Salwch hirdymor sy’n effeithio ar gyfran o gleifion sydd wedi gwella o symptomau arferol COVID-19 neu sy’n dioddef o symptomau arferol COVID-19 am gyfnod llawer hwy na’r disgwyl. Enw cyffredin yw hwn yn hytrach na therm meddygol swyddogol. B  
longitudinal study  astudiaeth hydredol Astudiaeth academaidd sy'n edrych ar fater dros gyfnod o amser. B  
Looking out for each other Edrych ar ôl ein gilydd A Teitl ymgyrch yng nghyd-destun COVID-19.
loop-mediated isothermal amplification test prawf mwyhau isothermol dolen-gyfryngol B Math o brawf deiagnostig am COVID-19. Defnyddir yr acronym LAMP yn y ddwy iaith.
lower respiratory tract system anadlu isaf B  
mass gathering cynulliad torfol B  
mass population testing profi'r boblogaeth ar lefel dorfol B Mewn perthynas â COVID-19.
mass testing  profi torfol   B  
mass testing centre canolfan profi torfol B Mewn perthynas â COVID-19.
Mass Vaccination Centre Canolfan Brechu Torfol  B  
mechanical ventilation cymorth anadlu mecanyddol A  
medical certification ardystiad meddygol B  
medical-grade face mask masg wyneb o safon feddygol B  
microbial load  llwyth microbaidd B  
micro-target microdargedu B  
Ministerial Town Centre Action Group  Y Grŵp Gweithredu Gweinidogol ar Ganol Trefi  B  
Mitigation Stage Cam Lliniaru Trydydd cam y pedwar cam rheoli clefydau heintus (Cyfyngu - Oedi - Lliniaru - Ymchwilio). Nod y cam hwn yw lleddfu effeithiau clefyd sydd y tu hwnt i reolaeth. A  
mobile swabbing unit uned swabio symudol B Yng nghyd-destun COVID-19
mobile testing unit uned brofi symudol B Mewn perthynas â COVID-19.
mobility data data symudedd Data ynghylch symudiadau pobl dros gyfnod o amser. B  
moderate confidence  hyder cymedrol B  
morgue corffdy   A  
multi-organ dysfunction  camweithrediad mewn sawl organ B  
multiplex testing prawf amlddadansoddiad Gweithdrefn brofi sy'n dadansoddi amryw o samplau cyfun ar yr un pryd. B  
MVC Canolfan Brechu Torfol  B Dyma'r acronym Saesneg a ddefnyddir am y Mass Vaccination Centre.
NAAD Marwolaeth Naturiol, Ddisgwyliedig a Dderbynnir C Dyma'r acronym Saesneg a ddefnyddir am Natural, Accepted and Anticipated Death.
nasopharyngeal cavity ceudod nasoffaryngeal A  
National Institute for Health Protection Y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Diogelu Iechyd B  
national intervention ymyriad cenedlaethol B Yng nghyd-destun COVID-19.
Natural, Accepted and Anticipated Death Marwolaeth Naturiol, Ddisgwyliedig a Dderbynnir C  
New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group Y Grŵp Cynghori ar Fygythiadau Feirysau Anadlol Newydd a Datblygol B  
new rapid test prawf cyflym newydd B Yng nghyd-destun COVID-19.
NHS 111 Wales GIG 111 Cymru A Dyma’r enw sy’n disodli NHS Direct Wales / Galw Iechyd Cymru o fis Mai 2020 ymlaen.
NHS Data Dashboard  Dangosfwrdd Data’r GIG C  
NHS Wales Informatics Service Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru A Defnyddir yr acronym NWIS yn Saesneg.
non-clinical face mask  masg wyneb anghlinigol A Mewn rhai cyd-destunau gall fod yn well aralleirio, ee "masg wyneb nad yw at ddefnydd clinigol".
non-contact delivery danfon nwyddau heb fod angen cyffwrdd B Yng nghyd-destun canllawiau i weithleoedd yn sgil COVID-19.
non-invasive ventilation cymorth anadlu anfewnwthiol Cymorth anadlu mecanyddol sy'n cael ei ddarparu drwy fasg yn hytrach na thiwb. A Mewn cyd-destunau llai technegol, mae'n bosibl y byddai 'cymorth anadlu â masg' yn fwy addas.
non-medical mask masg anfeddygol  A Mewn rhai cyd-destunau gall fod yn well aralleirio, ee "masg nad yw at ddefnydd meddygol".
non-pharmaceutical intervention ymyriad anfferyllol B Yng nghyd-destun yr ymateb i argyfyngau iechyd y cyhoedd.
Non-Shielding Vulnerable People Co-ordination Team: COVID 19 Y Tîm Cydlynu Pobl Agored i Niwed nad ydynt ar Restr Warchod COVID-19 A  
non-symptomatic ansymptomatig B Mewn perthynas â chlefydau. Yn y rhan fwyaf o gyd-destunau, mae'n debyg o fod yn fwy addas defnyddio aralleiriad megis 'heb fod yn arddangos symptomau'.
nosocomial transmission trosglwyddiad nosocomiaidd Trosglwyddiad haint o un person i berson arall mewn ysbyty. B Mae'n bosibl y byddai aralleiriad gan ddefnyddio'r diffiniad fel canllaw yn fwy addas mewn rhai cyd-destunau.
nostril ffroen   B  
novel coronavirus coronafeirws newydd A  
NPI ymyriad anfferyllol B Dyma'r acronym Saesneg a ddefnyddir am non-pharmaceutical intervention.
nucleocapsid niwcleocapsid Genom feirws, ynghyd â’r amlen o broteinau sy’n ei amddiffyn. B  
NWIS Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru A Dyma'r acronym Saesneg a ddefnyddir am NHS Wales Informatics Service.
occupancy level lefel defnydd B Yng nghyd-destun canllawiau i weithleoedd yn sgil COVID-19.
off-CE-marked  heb farc CE B  
off-site oddi ar y safle B Yng nghyd-destun canllawiau i weithleoedd yn sgil COVID-19.
One Wales Thematic Grant Grant Thematig Cymru’n Un B Grant ar gyfer adfywio canol trefi.
one-way flow llif unffordd B Yng nghyd-destun canllawiau i weithleoedd yn sgil COVID-19.
ongoing symptomatic COVID‑19 COVID-19 parhaus symptomatig B  
onset dechrau   B Yng nghyd-destun salwch neu symptomau, ac ati.
onward transmission trosglwyddo ymhellach B Yng nghyd-destun COVID-19.
open-source machine peiriant ffynhonnell agored B  
Operation in a COVID World Gweithredu ym Myd COVID B Cynllun arfaethedig ar gyfer gweithredu mentrau Dechrau'n Deg, Teuluoedd yn Gyntaf a Thrawsnewid y Blynyddoedd Cynnar.
Operation in a COVID World Working Group Y Gweithgor ar Weithredu ym Myd COVID B  
oral bodily fluid hylif corfforol o'r geg B  
organisational portal porth sefydliadau B Yng nghyd-destun archebu profion COVID-19. Noder y mân wahaniaeth rhwng y ffurf hon ag organisational testing portal / porth profi i sefydliadau.
organisational testing portal porth profi i sefydliadau B Yng nghyd-destun archebu profion COVID-19. Noder y mân wahaniaeth rhwng y ffurf hon ag organisational portal / porth sefydliadau.
'out of school’ learning dysgu 'y tu allan i'r ysgol' B Yng nghyd-destun trefniadau addysg yn ystod cyfyngiadau COVID-19.
outbreak brigiad o achosion B Yng nghyd-destun rheoli achosion o COVID-19 mewn ysgolion. Argymhellir defnyddio'r term llawn ar y cyd â'r ffurf fer 'brigiad' mewn dogfennau, gan ddibynnu ar gyd-destun y frawddeg. Mae'r elfen 'o achosion' wedi ei ychwanegu er eglurder ac er cysondeb â'r
outbreak control rheoli brigiadau B Yng nghyd-destun COVID-19.
Outbreak Control Team Tîm Rheoli Brigiad B Yng nghyd-destun rheoli achosion o COVID-19 mewn ysgolion.
Oxford AstraZeneca vaccine  brechlyn Prifysgol Rhydychen-AstraZeneca B Brechlyn ar gyfer COVID-19. Sylwer y gall yr enw Saesneg cael ei ddefnyddio gyda chysylltnod (Oxford-AstraZeneca) neu flaenslaes (Oxford/AstraZeneca). Argymhellir cysylltnod yn y term Cymraeg yn ddiwahan, er cysondeb mewn testunau Cymraeg. Enw answyddogol
oxygen mask masg ocsigen B  
pairing system system baru B Yng nghyd-destun canllawiau i weithleoedd yn sgil COVID-19.
pan flu ffliw pandemig A Byrfodd yw'r term Saesneg am 'pandemic flu'.
pandemic pandemig Ymlediad clefyd newydd ledled y byd. A  
pandemic fatigue syrffed ar y pandemig Diffyg ysgogiad i ddilyn yr ymddygiadau a argymhellir i ddiogelu'r hunan ac eraill mewn achos o bandemig, sy'n ymddangos yn raddol dros amser o dan ddylanwad nifer o emosiynau, profiadau a chanfyddiadau. B  
parallel curriculums cwricwla cyfochrog B Yng nghyd-destun trefniadau addysg yn ystod cyfyngiadau COVID-19.
partial return dychwelyd yn rhannol B Yng nghyd-destun trefniadau addysg yn ystod cyfyngiadau COVID-19.
Partnership Council COVID-19 Recovery Sub-group Is-grŵp Adfer y Cyngor Partneriaeth ar COVID-19 B  
Passenger Locator Form Ffurflen Lleoli Teithwyr   B Mewn perthynas â systemau tracio ac olrhain COVID-19. Caiff hefyd ei alw yn ‘Passenger Locator Registration Form’ a ‘Public Health Passenger Locator Form’
pattern of infection patrwm heintio B Yng nghyd-destun COVID-19.
paucisymptomatic prinsymptomatig Y cyflwr o fod yn arddangos nifer fach (ac ysgafn, yn aml) o symptomau haint. A Mewn perthynas â chlefydau. Yn y rhan fwyaf o gyd-destunau, mae'n debyg o fod yn fwy addas defnyddio aralleiriad megis 'arddangos nifer fach o symptomau'.
PCCIS Cynllun Gofal Sylfaenol ar gyfer Imiwneiddio rhag COVID-19  B Dyma'r acronym Saesneg a ddefnyddir am y Primary Care Covid-19 Immunisation Scheme.
peak brig   A Yng nghyd-destun graffiau. Mewn cyd-destunau cyffredinol, mae'n debyg y byddai aralleiriad fel "anterth" neu "penllanw" yn fwy addas.
persistent cough peswch parhaus Tri phwl o beswch mewn 24 awr, neu bwl o beswch sy'n para am awr. A  
personal protective equipment cyfarpar diogelu personol A Defnyddir yr acronym PPE yn gyffredin yn Saesneg.
Pfizer BioNTech vaccine  brechlyn Pfizer-BioNTech B Brechlyn ar gyfer COVID-19. Sylwer y gall yr enw Saesneg cael ei ddefnyddio gyda chysylltnod (Pfizer-BioNTech) neu flaenslaes (Pfizer/BioNTech). Argymhellir cysylltnod yn y term Cymraeg yn ddiwahan, er cysondeb mewn testunau Cymraeg. Enw answyddogol yw hw
phased return dychwelyd yn raddol B Yng nghyd-destun trefniadau addysg yn ystod cyfyngiadau COVID-19.
PHEIC Argyfwng Iechyd Cyhoeddus o Bryder Rhyngwladol Categori a roddir sefyllfa gan Sefydliad Iechyd y Byd o dan y Rheoliadau Iechyd Rhyngwladol, gyda'r bwriad o gydlynu ymdrechion i atal clefyd trosglwyddadwy rhag lledu'n fyd eang. A Dyma'r acronym Saesneg am Public Health Emergency of International Concern
photocatalytic oxidation ocsideiddio ffotogatalytig B  
phylodynamic models  model phyloddynamig B  
phylodynamics  phyloddynameg Maes sy'n gyfuniad o imiwnoddeinameg, epidemioleg a bioleg esblygiad er mwyn deall sut y mae clefydau heintus yn cael eu trosglwyddo ac yn esblygu. B  
physical barrier rhwystr ffisegol A Yng nghyd-destun canllawiau i weithleoedd yn sgil COVID-19.
physical contact cyswllt corfforol A Yng nghyd-destun COVID-19.
physical distancing cadw pellter corfforol A Yng nghyd-destun COVID-19. Mae'r term hwn yn gyfystyr â social distancing / cadw pellter cymdeithasol.
physical distancing duty y ddyletswydd i gadw pellter corfforol A Yng nghyd-destun COVID-19.
place of worship man addoli B  
plate reader darllenydd platiau Offeryn labordy i fesur adweithiau, nodweddion a dadansoddion cemegol, biolegol neu ffisegol o fewn pant meicroblat. B  
PoC  y man lle rhoddir gofal B Byrfodd Saesneg am "point of care".
point of care   y man lle rhoddir gofal B  
positive test prawf positif B  
post‑COVID‑19 syndrome syndrom ôl-COVID-19 B  
potentially COVID-19 contamination halogiad posibl â COVID-19 B  
PPE cyfarpar diogelu personol A Dyma'r acronym Saesneg a ddefnyddir yn gyffredin am "personal protective equipment".
pre-departure test prawf cyn ymadael B Yng nghyd-destun trefniadau teithio rhyngwladol yn ystod pandemig COVID-19.
pre-screening rhagsgrinio B  
presymptomatic cyn-symptomatig A Mewn perthynas â chlefydau. Yn y rhan fwyaf o gyd-destunau, mae'n debyg o fod yn fwy addas defnyddio aralleiriad megis 'wedi ei heintio ond heb fod eto'n arddangos symptomau'.
prevalence cyffredinrwydd Cyfran yr unigolion mewn poblogaeth sy'n arddangos symptomau haint ar ryw bwynt mewn amser neu yn ystod rhyw gyfnod o amser. A Term technegol o faes epidemioleg yw hwn. Mae angen gofal wrth ei ddefnyddio oherwydd gall 'prevalence' gael ei ddefnyddio mewn ystyr lai caeth mewn llawer o gyd-destunau. Yn yr achosion hynny, gallai 'nifer yr achosion' wneud y tro yn Gymraeg. O ran ysty
prevalence of symptoms cyffredinrwydd symptomau A Mewn perthynas â COVID-19. Gweler y cofnod am 'prevalence' am nodiadau manwl.
primary case achos gwreiddiol Yr achos cyntaf o glefyd mewn poblogaeth benodol, nid o reidrwydd yr achos cyntaf a ddogfennir gan yr awdurdodau. A Cymharer ag 'index case' / 'achos cyfeirio'.
primary control prif ddull rheoli B Yng nghyd-destun camau i reoli coronafeirws mewn adeiladau.
priority cohort  grŵp blaenoriaeth  B Yng nghyd-destun y strategaeth frechu ar gyfer COVID-19 yng Nghymru.
private prayer gweddi breifat Yng nghyd-destun llacio cyfyngiadau COVID-19, gweddi a roddir fel unigolyn mewn man addoli heb fod yn rhan o addoliad ar y cyd. B Gallai ffurf ferfenwol fel gweddio preifat neu gweddio’n breifat fod yn addas hefyd.
propensity tueddiad   B Lle bo angen gwahaniaethu wrth 'tendency' ('tuedd') mewn testunau technegol.
proximity contact cyswllt agos estynedig Bod o fewn 2m i unigolyn heintiedig am fwy na 15 munud, neu deithio mewn cerbyd bach gydag unigolyn heintiedig. B Mewn perthynas â chanllawiau i ysgolion ar COVID-19.
proximity tracking tracio agosrwydd A Yng nghyd-destun COVID-19. Sylwer nad 'agosatrwydd', gan mai 'intimacy' yw prif synnwyr y gair hwnnw.
Public Health Division (COVID-19) Is-adran Iechyd y Cyhoedd (COVID-19) A  
Public Health Emergency of International Concern Argyfwng Iechyd Cyhoeddus o Bryder Rhyngwladol Categori a roddir sefyllfa gan Sefydliad Iechyd y Byd o dan y Rheoliadau Iechyd Rhyngwladol, gyda'r bwriad o gydlynu ymdrechion i atal clefyd trosglwyddadwy rhag lledu'n fyd eang. A  
public health surveillance and response system system i gadw gwyliadwriaeth ac ymateb i iechyd y cyhoedd B Mewn perthynas â COVID-19. Mewn nifer o gyd-destunau, mae'n bosibl y byddai 'cadw golwg' yn fwy addas ar gyfer 'surveillance'.
purifier peiriant puro B  
Q-RTPCR prawf Adwaith Cadwynol Polymerasau Amser Real Meintiol B Dyma'r acronym Saesneg a ddefnyddir am Quantitative Real-Time Polymerase Chain Reaction test.
quanta emission rate cyfradd allyrru cwanta B Gweler y cofnod am 'quantum' i gael diffiniad o'r term craidd hwnnw.
Quantitative Real-Time Polymerase Chain Reaction test prawf Adwaith Cadwynol Polymerasau Amser Real Meintiol B Defnyddir yr acronym Saesneg Q-RTPCR.
quantum cwantwm Y dos o niwclysau haint mewn defnyn yn yr aer, sydd ei angen i beri heintiad yn 63% o'r bobl sy'n agored i heintiad o'r fath. B  
quarantine cwarantin Arfer ym maes iechyd y cyhoedd. Gwahanu a gosod cyfyngiadau ar symudiadau pobl iach sydd wedi bod mewn cyswllt â chlefyd trosglwyddadwy, er mwyn aros i weld a fyddant yn clafychu. A Cymharer ag 'isolate' a gweler 'self-isolate' hefyd.
quarantine gosod dan gwarantin Arfer ym maes iechyd y cyhoedd. Gwahanu a gosod cyfyngiadau ar symudiadau pobl iach sydd wedi bod mewn cyswllt â chlefyd trosglwyddadwy, er mwyn aros i weld a fyddant yn clafychu. A Cymharer ag 'isolate' a gweler 'self-isolate' hefyd.
R number rhif R   A Gweler y cofnod am R value / gwerth R yn TermCymru.
R rate cyfradd R   A Defnyddir R gyda nifer y bobl y bydd unigolyn heintiedig, ar gyfartaledd, yn trosglwyddo’r haint iddynt, ee R0.5, R1, R3 (neu R=0.5, R=1, R=3) ac ati.
R value gwerth R Ym maes epidemioleg, mesur o’r gyfradd y mae clefyd yn cael ei drosglwyddo arni o fewn poblogaeth. A Defnyddir R gyda nifer y bobl y bydd unigolyn heintiedig, ar gyfartaledd, yn trosglwyddo’r haint iddynt, ee R0.5, R1, R3 (neu R=0.5, R=1, R=3) ac ati.
radiant exposure  cysylltiad pelydrol Yr egni pelydrol a dderbynnir gan arwyneb fesul uned arwynebedd, dros gyfnod o amser. B Mae'r term fluence / llifiant yn gyfystyr
randomized controlled trial  hap-dreial dan reolaeth B  
rapid growth cynnydd cyflym B Yng nghyd-destun cyfraddau COVID-19.
rapid testing technology  technoleg profi cyflym B Yng nghyd-destun COVID-19.
rate of transmission cyfradd trosglwyddiadau B Yng nghyd-destun clefydau trosglwyddadwy.
reagent adweithredydd Cemegyn a gaiff ei ychwanegu at gemegion eraill er mwyn peri adwaith. A  
reasonable measure mesur rhesymol B Yng nghyd-destun COVID-19 a threfniadau gweithleoedd.
reasonable worst case scenario y senario waethaf sy’n rhesymol ei thybied B  
receptor-binding domain parth rhwymo at dderbynyddion  Rhan fach o broteinau ar wyneb feirws sy'n rhwymo'r feirws at dderbynyddion ar wyneb celloedd yr organeb sy'n ei letya. B  
recovery adferiad   A Yng nghyd-destun codi cyfyngiadau symud COVID-19. Lle bo modd, argymhellir defnyddio'r berfenw, adfer.
Recovery Grant for Volunteering Grant Adfer ar gyfer Gwirfoddoli A  
recovery phase cyfnod adfer B Yng nghyd-destun COVID-19.
Recruit, Recover and Raise Standards  Recriwtio, Adfer a Chodi Safonau A Ymadrodd a ddefnyddir yng nghyd-destun cynllun i recriwtio 900 yn rhagor o staff dysgu mewn ysgolion yn sgil COVID-19.
Red Alert Phase Cyfnod Rhybudd Coch B Mewn perthynas â deintyddiaeth yn ystod yr achos o COVID-19
red, amber, green            coch, oren, gwyrdd A Lliwiau system ‘goleuadau traffig’ Llywodraeth Cymru ar gyfer llacio cyfyngiadau symud COVID-19. Gallai geiriau eraill fod yn addas am 'amber' mewn cyd-destunau eraill.
regional cluster lead arweinydd rhanbarthol ar glystyrrau B Yng nghyd-destun rheoli achosion o COVID-19 mewn ysgolion.
Regional Employment Response Group Grŵp Ymateb Rhanbarthol ar Gyflogaeth B Yng nghyd-destun yr ymateb i COVID-19.
registered public health consultant ymgynghorydd iechyd cyhoeddus cofrestredig A  
repeat prescription presgripsiwn rheolaidd B Dyma’r term i’w ddefnyddio mewn testunau cyffredinol at ddiben cyfathrebu â’r cyhoedd, er y gall ffurfiau eraill fel ‘ail bresgripsiwn’ fod yn addas hefyd. Mae’r term yn gyfystyr â ‘repeatable prescription’ / ‘presgripsiwn amlroddadwy’ a dyma’r term a dde
reporting symptoms adrodd ar symptomau B Mewn perthynas â COVID-19.
reproduction number  rhif atgynhyrchu C  
Rescue, Review and Renew  Achub, Adolygu ac Adnewyddu  A Elfennau’r Cynllun Cadernid ar gyfer y Sector Ôl-16
Research Stage Cam Ymchwilio Pedwerydd cam y pedwar cam rheoli clefydau heintus (Cyfyngu - Oedi - Lliniaru - Ymchwilio). Mae'r cam hwn yn ategu'r tri cham arall. A  
residential mobility symudedd preswylfa Data ynghylch symudiad, neu ddiffyg symudiad, pobl o'r man lle maent yn preswylio. B  
resilience to COVID-19 y gallu i wrthsefyll COVID-19 B  
respirator filter hidlydd anadlydd B  
respirator hood cwfl anadlydd B  
respiratory ailment anhwylder anadlol A Mewn perthynas â COVID-19.
respiratory droplets defnyn anadlol A  
Respiratory Hygiene Respiratory Hygiene B Adnodd sydd yn Saesneg yn unig ar e-bug.eu
respiratory hygiene hylendid anadlol Mesurau i reoli haint, drwy atal lledaeniad defnynnau o hylif corfforol wrth disian neu beswch. A  
respiratory protective equipment cyfarpar diogelu anadlol B Elfen o gyfarpar diogelu personol (PPE).
respiratory secretion secretiad anadlol A  
Restrictions Business Fund Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau A  
Return, Restart, Re-skill Ailgydio, Ailddechrau, Ailsgilio B Slogan mewn perthynas â COVID-19 ac ailgychwyn yr economi.
Risk Communication and Behavioural Insight subgroup Yr Is-grŵp ar Hysbysu am Risg a Deall Ymddygiad B  
risk compensation cydfantoli risg Tueddiad pobl i addasu eu hymddygiad yn unol â newidiadau canfyddedig yn lefel y risg B  
road check archwiliad ar y ffyrdd Gweithred gan yr heddlu yn atal cerbydau er mwyn gwirio a yw'r bobl yn y cerbyd hwnnw yn cyflawni trosedd o dan y gyfraith sy'n ymwneud â chyfyngiadau coronafeirws. B  
Rt Rt Ym maes epidemioleg, dynodiad gwyddonol y gyfradd y mae clefyd yn cael ei drosglwyddo arni o fewn poblogaeth (R) dros amser (t).  A Gweler y cofnod am R value / gwerth R yn TermCymru.
RT-PCR test prawf RT-PCR B  
SAGE Y Grŵp Cynghori Gwyddonol ar Argyfyngau A  
sanitise diheintio Sicrhau hylendid drwy gael gwared ar amhureddau. A  
sauna sauna   B  
SCG Grŵp Cydgysylltu Strategol B Dyma'r acronym Saesneg a ddefnyddir am Strategic Coordination Group.
scientific advancement datblygiad gwyddonol B  
Scientific Advisory Group on Emergencies Y Grŵp Cynghori Gwyddonol ar Argyfyngau A  
Scientific Pandemic Influenza Group on Modelling Y Grŵp Gwyddonol ar Ffliw Pandemig - Modelu  B Defnyddir yr acronym Saesneg SPI-M.
Scientific Pandemic Influenze Group on Behaviours Y Grŵp Gwyddonol ar Ffliw Pandemig - Ymddygiadau B Defnyddir yr acronym Saesneg SPI-B.
screen sgrinio Rhoi profion i bobl er mwyn gweld a ydynt mewn mwy o risg o gael problem iechyd, gyda'r bwriad o roi triniaeth gynnar iddynt neu wybodaeth i'w helpu i wneud penderfyniadau doeth. A  
screening sgriniad Prawf a roddir i bobl er mwyn gweld a ydynt mewn mwy o risg o gael problem iechyd, gyda'r bwriad o roi triniaeth gynnar iddynt neu wybodaeth i'w helpu i wneud penderfyniadau doeth. A  
scrubs sgrybs   B Elfen o gyfarpar diogelu personol (PPE) mewn lleoliadau iechyd.
secretions secretiad   B  
See on Symptom Sylw yn ôl Symptomau Methodoleg glinigol lle trefnir i weld cleifion pan fydd symptomau penodol yn ymddangos, yn hytrach nag ar ddyddiad a bennir ymlaen llaw. A Defnyddir yr acronym SOS yn y ddwy iaith
self-contained holiday accommodation llety gwyliau hunangynhwysol Uned y gellir ei llogi ar gyfer gwyliau, lle nad oes angen rhannu cyfleusterau bwyta, ymolchi etc â phreswylwyr uned arall. B  
self-isolate hunanynysu Arfer ym maes iechyd y cyhoedd. Cymryd camau gwirfoddol i gadw draw wrth bobl eraill os oes risg bod yr unigolyn wedi bod wedi bod mewn cyswllt â chlefyd trosglwyddadwy, neu os yw'n arddangos symptomau clefyd trosglwyddadwy. A Mewn perthynas â chlefydau trosglwyddadwy. Gellid hefyd ddefnyddio 'ynysu eich hun', 'ymneilltuo' neu 'aros gartref' mewn gwahanol gyd-destunau.
self-isolation hunanynysu Arfer ym maes iechyd y cyhoedd. Cymryd camau gwirfoddol i gadw draw wrth bobl eraill os oes risg bod yr unigolyn wedi bod wedi bod mewn cyswllt â chlefyd trosglwyddadwy, neu os yw'n arddangos symptomau clefyd trosglwyddadwy. A Mewn perthynas â chlefydau trosglwyddadwy. Gellid hefyd ddefnyddio 'ynysu eich hun', 'ymneilltuo' neu 'aros gartref' mewn gwahanol gyd-destunau.
self-isolation support payment taliad cymorth hunanynysu B  
Self-isolation Support Payment Scheme  Y Cynllun Taliadau Cymorth Hunanynysu A Cynllun gan Lywodraeth Cymru.
self-limiting condition cyflwr hunan-gyfyngol Salwch neu gyflwr a fydd naill ai yn datrys ei hun neu na fydd yn peri effaith andwyol hirdymor ar iechyd yr unigolyn. B  
self-swab at home  swabio eich hun gartref B Yng nghyd-destun COVID-19.
sentinel  sentinel Unigolyn, neu ran o'r boblogaeth, a allai fod yn agored i haint penodol ac a gaiff ei fonitro rhag i'r pathogen sy'n achosi'r haint ymddangos neu ailymddangos ynddo. B  
sentinel surveillance system  system gwyliadwraeth sentinel B Gweler y diffiniad o 'sentinel' am fwy o wybodaeth.
serial testing profi cyfresol Cynnal yr un prawf clinigol ar unigolyn sawl gwaith, dros gyfnod o amser. Y diben gan amlaf yw cymharu'r canlyniadau. B  
serious and imminent threat declaration datganiad o fygythiad difrifol ac uniongyrchol A  
serious and imminent threat to public health bygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd y cyhoedd A  
seroconversion serodrawsnewid Y broses lle bydd y corff yn datblygu gwrthgyrff y gellir eu synhwyro drwy brofion meddygol, mewn ymateb i haint. Cyn i’r broses o serodrawsnewid ddigwydd, ni fydd modd i brawf gwrthgyrff ddangos a yw’r unigolyn yn dioddef o’r haint hwnnw ai peidio. B  
seroincidence  seroddigwyddedd B  
serological test prawf serolegol A  
seroprevalence serogyffredinrwydd Cyfran yr unigolion mewn poblogaeth sy'n arddangos symptomau haint ar ryw bwynt mewn amser neu yn ystod rhyw gyfnod o amser, ar sail canlyniadau profion serolegol. A  
serosurveillance  serowyliadwraeth B  
severe acute respiratory syndrome coronavirus 2  coronafeirws syndrom anadlol acíwt difrifol 2  B Gellid hefyd ddefnyddio 'coronafeirws SARS-CoV-2' yn Gymraeg.
severe public health risk risg ddifrifol i iechyd y cyhoedd B  
shared endeavour ymdrech ar y cyd B Yng nghyd-destun canllawiau i weithleoedd yn sgil COVID-19.
shielded individual unigolyn a warchodir A Yng nghyd-destun COVID-19.
shielding and protecting gwarchod ac amddiffyn A  
Shielding and Wider Support for Vulnerable People Co-ordination Team: COVID-19 Y Tîm Cydlynu Trefniadau Gwarchod a Chymorth Ehangach i Bobl Agored i Niwed: COVID-19 A  
shielding the most vulnerable gwarchod y rhai sydd fwyaf agored i niwed A Yng nghyd-destun COVID-19.
shortness of breath diffyg anadl A Gallai ymadrodd fel "byr ei anadl" fod yn addas mewn rhai cyd-destunau.
side-by-side ochr yn ochr B Yng nghyd-destun canllawiau i weithleoedd yn sgil COVID-19.
side-to-side ochr yn ochr B Yng nghyd-destun canllawiau i weithleoedd yn sgil COVID-19.
SIREN  SIREN   B Prosiect ymchwil COVID-19 sy'n cael ei harwain gan Public Health England.
social bubble swigen gymdeithasol B Yng nghyd-destun yr ymateb yn Lloegr i lacio’r cyfyngiadau COVID-19, lle gall un aelwyd greu grŵp gydag aelwyd arall, a elwir yn ‘bubble’ neu ‘social bubble’.
social distancing cadw pellter cymdeithasol Cymryd camau i leihau'r ymwneud cymdeithasol rhwng pobl er mwyn rheoli ymlediad clefyd heintus. A Yng nghyd-destun Covid-19. Gellid defnyddio 'ymbellhau cymdeithasol' fod yn addas mewn rhai cyd-destunau.
SOS SOS Methodoleg glinigol lle trefnir i weld cleifion pan fydd symptomau penodol yn ymddangos, yn hytrach nag ar ddyddiad a bennir ymlaen llaw. A Dyma'r acronym a ddefnyddir yn y ddwy iaith am See on Symptom / Sylw yn ôl Symptomau.
Spectator Sports Survival Fund  Y Gronfa Diogelu Chwaraeon Gwylwyr  A Yng nghyd-destun COVID-19.
SPI-B Y Grŵp Gwyddonol ar Ffliw Pandemig - Ymddygiadau B Dyma'r acronym Saesneg a ddefnyddir am y Scientific Pandemic Influenza Group on Behaviours.
spike protein protein sbigyn Protein sy'n codi o arwyneb feirws, megis coronafeirws, ac a ddefnyddir gan y feirws i ymlynu at gelloedd yr organeb y mae'n ceisio atgynhyrchu ynddi. B  
SPI-M Y Grŵp Gwyddonol ar Ffliw Pandemig - Modelu  B Dyma'r acronym Saesneg a ddefnyddir am y Scientific Pandemic Influenza Group on Modelling.
splenic dysfunction camweithrediad y ddueg Sefyllfa pan nad yw’r ddueg yn gweithio cystal ag y dylai. B  
Sport and Leisure Recovery Fund Y Gronfa Adfer Chwaraeon a Hamdden A Yng nghyd-destun COVID-19.
spray booth bwth chwistrellu B  
spread of the disease lledaeniad y clefyd B Mewn perthynas â COVID-19.
spread of the virus lledaeniad y feirws B Mewn perthynas â COVID-19.
SSP  tâl salwch statudol B  
stabilisation package  pecyn sefydlogi C Yng nghyd-destun cymorth ariannol i'r GIG i ymdopi â COVID-19.
stagger trefnu am yn ail B Yng nghyd-destun canllawiau i weithleoedd yn sgil COVID-19.
Star Chamber Siambr y Seren B Grŵp arbenigol sy'n cynghori Llywodraeth Cymru ar faterion cyllidebu yn ystod cyfnod COVID-19.
statutory sick pay reclaim adhawlio tâl salwch statudol B  
statutory sick pay reclaim adhawliad tâl salwch statudol B  
Statutory Sick Pay Social Care Enhancement Scheme Y Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol Gweithwyr Gofal Cymdeithasol A Cynllun gan Lywodraeth Cymru, mewn perthynas â COVID-19.
Stay home. Protect the NHS. Save lives.  Aros gartref. Diogelu’r GIG. Achub bywydau A  
stay local aros yn eich ardal leol B Mewn perthynas â chanllawiau COVID-19.
Stay local. Together we’ll keep Wales safe  Aros yn lleol. Diogelu Cymru gyda’n gilydd. A  
Stay Safe, Stay Learning  Cadw’n Ddiogel, Dal ati i Ddysgu A Slogan a ddefnyddir mewn perthynas â COVID-19
Stay Safe, Stay Shielded  Cadw’n Ddiogel, Gwarchod eich Hun. A Slogan a ddefnyddir mewn perthynas â COVID-19
stay-at-home order gorchymyn aros gartref B Yng nghyd-destun COVID-19, yn enwedig mewn gwledydd eraill.
steam room ystafell stêm B  
Strategic Coordination Group Grŵp Cydgysylltu Strategol B Defnyddir yr acronym Saesneg SCG.
streaming of patients ffrydio cleifion B  
Super Sneezes Super Sneezes B Adnodd sydd yn Saesneg yn unig ar e-bug.eu
super-emitter  lledaenwr toreithiog C  
super-spreader archledaenwr Unigolyn sy'n cario feirws neu facteriwm ac yn heintio nifer anarferol o fawr o bobl eraill. Nid oes diffiniad pendant o'r nifer y bydd yr unigolyn yn eu heintio cyn ei gyfrif yn archledaenwr. A Mae'n bosibl y byddai aralleiriad fel 'lledaenwr helaeth' neu 'lledaenwr toreithiog' yn gweithio mewn rhai cyd-destunau.
superspreading event digwyddiad lle heintir llawer B Gellid ychwanegu "o bobl" ar ddiwedd y term hwn, gan ddibynnu ar gyd-destun y frawddeg.
Supplementary Guidance note for LEADER Local Action Groups and their Administrative Bodies - Covid-19 and the LEADER Scheme Nodyn Cyfarwyddyd Ategol ar gyfer Grwpiau Gweithredu Lleol LEADER a’u Cyrff Gweinyddol – COVID-19 a Chynllun LEADER  A  
Supplementary Statement  Datganiad Ategol B Rhan o'r Canllawiau ar Ymweld ag Ysbytai yn ystod y coronafeirws.
support bubble swigen gefnogaeth B Yng nghyd-destun COVID-19.
suppression measure mesur atal B Mewn perthynas â COVID-19.
suspected coronavirus case achos posibl o’r coronafeirws B  
sustained low incidence cyfraddau digwyddedd isel parhaus B  
swab swabio   A Mewn perthynas â phrofion meddygol ac ati.
swab swab    A Mewn perthynas â phrofion meddygol ac ati.
Symptom Checker Holiadur Symptomau B Rhan o'r porth ar-lein ar gyfer trefnu profion COVID-19 i weithwyr allweddol.
symptomatic symptomatig A Mewn perthynas â chlefydau. Yn y rhan fwyaf o gyd-destunau, mae'n debyg o fod yn fwy addas defnyddio aralleiriad megis 'arddangos symptomau'.
syndromic testing  prawf syndromig B  
table service gwasanaeth gweini wrth y bwrdd B Yng nghyd-destun bwytai, tafarndai ac ati. Mae'n bosibl y gallai 'gwasanaeth bwrdd' fod yn addas mewn cyd-destunau anffurfiol.
Talk Pedagogy, Think Learning Trafod Addysgeg, Meddwl am Ddysgu A Fforwm drafod ar gyfer athrawon
Technical Advisory Cell Y Gell Cyngor Technegol Uned graidd yn y gwasanaeth sifil sy’n cydlynu cyngor technegol ac arbenigol i Weinidogion ar faterion COVID-19. A Cymharer â Technical Advisory Group / Y Grŵp Cyngor Technegol.
telephone triage brysbennu dros y ffôn B  
Tenancy Saver Loan Benthyciad Arbed Tenantiaeth A Cynllun gan Lywodraeth Cymru i roi benthyciadau ar log isel i denantiaid sydd mewn perygl o golli eu tenantiaeth yn sgil COVID-19.
Test and Trace Support Payment Scheme  Y Cynllun Taliadau Cymorth Profi ac Olrhain B Teitl cwrteisi Cymraeg ar gynllun gan Lywodraeth y DU.
test negative cael canlyniad negatif A Mewn perthynas â phrofion meddygol
test positive cael canlyniad positif A Mewn perthynas â phrofion meddygol
Test Trace Protect Profi Olrhain Diogelu A Cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer profi am COVID-19. Cyhoeddwyd 13 Mai 2020.
testing and discharge pathway llwybr profi a rhyddhau B Yng nghyd-destun COVID-19
testing capacity y gallu i brofi B Mewn perthynas â COVID-19.
testing centre canolfan brofi A  
Testing Clinical Advisory and Prioritisation Group Y Grŵp Cynghori a Blaenoriaethu Clinigol ar gyfer Profion  B  
testing episode episod profi B Term o faes ystadegaeth.
testing incidence digwyddedd profion B Term o faes ystadegaeth.
testing strategy strategaeth brofi B Yng nghyd-destun COVID-19.
The Bathing Water (Amendment) (Wales) (Coronavirus) Regulations 2020 Rheoliadau Dyfroedd Ymdrochi (Diwygio) (Cymru) (Coronafeirws) 2020 A  
The Business Tenancies (Extension of Protection from Forfeiture etc.) (Wales) (Coronavirus) (No. 2) Regulations 2020 Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) (Coronafeirws) (Rhif 2) 2020 A  
The Business Tenancies (Extension of Protection from Forfeiture etc.) (Wales) (Coronavirus) (No. 3) Regulations 2020 Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) (Coronafeirws) (Rhif 3) 2020 A  
The Business Tenancies (Extension of Protection from Forfeiture etc.) (Wales) (Coronavirus) Regulations 2020 Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) (Coronafeirws) 2020 A  
The Common Agricultural Policy (Payments to Farmers) (Coronavirus) (Wales) Regulations 2020 Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Taliadau i Ffermwyr) (Coronafeirws) (Cymru) 2020 A  
The Coronavirus Act 2020 (Assured Tenancies and Assured Shorthold Tenancies, Extension of Notice Periods) (Amendment) (Wales) Regulations 2020 Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Sicr a Thenantiaethau Byrddaliadol Sicr, Estyn Cyfnodau Hysbysu) (Diwygio) (Cymru) 2020 A  
The Coronavirus Act 2020 (Commencement No. 1) (Wales) Regulations 2020 Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2020 A  
The Coronavirus Act 2020 (Residential Tenancies: Protection from Eviction) (Wales) Regulations 2020 Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Preswyl: Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Cymru) 2020 A  
The Curriculum Requirements (Amendment of paragraph 7(5) of Schedule 17 to the Coronavirus Act 2020) (Wales) Regulations 2020 Rheoliadau Gofynion y Cwricwlwm (Diwygio paragraff 7(5) o Atodlen 17 i Ddeddf y Coronafeirws 2020) (Cymru) 2020 A  
The Curriculum Requirements (Amendment of paragraph 7(6) of Schedule 17 to the Coronavirus Act 2020) (Wales) Regulations 2020 Rheoliadau Gofynion y Cwricwlwm (Diwygio paragraff 7(6) o Atodlen 17 i Ddeddf y Coronafeirws 2020) (Cymru) 2020 A  
The Education (Admission Appeals Arrangements) (Wales) (Coronavirus) (Amendment) (Amendment) Regulations 2020 Rheoliadau Addysg (Trefniadau Apelau Derbyn) (Cymru) (Coronafeirws) (Diwygio) (Diwygio) 2020 A  
The Education (Admission Appeals Arrangements) (Wales) (Coronavirus) (Amendment) Regulations 2020 Rheoliadau Addysg (Trefniadau Apelau Derbyn) (Cymru) (Coronafeirws) (Diwygio) 2020 A  
The Education (Induction Arrangements for School Teachers) (Wales) (Amendment) (Coronavirus) Regulations 2020 Rheoliadau Addysg (Trefniadau Sefydlu ar gyfer Athrawon Ysgol) (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020 A  
The Education (Notification of School Term Dates) (Wales) (Amendment) (Coronavirus) Regulations 2020 Rheoliadau Addysg (Hysbysu am Ddyddiadau Tymhorau Ysgol) (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020 A  
The Education (School Day and School Year) (Wales) (Amendment) (Coronavirus) Regulations 2020 Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a’r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020 A  
The Education (Student Support) (Postgraduate Master’s Degrees) (Wales) (Amendment) (Coronavirus) Regulations 2020 Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions and Functions of Local Authorities) (Amendment) (Wales) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws a Swyddogaethau Awdurdodau Lleol) (Diwygio) (Cymru) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Functions of Local Authorities etc.) (Wales) (Amendment) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Swyddogaethau Awdurdodau Lleol etc.) (Cymru) (Diwygio) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Functions of Local Authorities etc.) (Wales) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Swyddogaethau Awdurdodau Lleol etc.) (Cymru) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Functions of Local Authorities) (Wales) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Swyddogaethau Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Functions of Local Authorities) (Wales) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Swyddogaethau Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 2) (Wales) (Amendment) (No. 10) (Rhondda Cynon Taf) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) (Rhondda Cynon Taf) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 2) (Wales) (Amendment) (No. 11) (Blaenau Gwent, Bridgend, Merthyr Tydfil and Newport etc.) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 11) (Blaenau Gwent, Casnewydd, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr etc.) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 2) (Wales) (Amendment) (No. 12) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 12) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 2) (Wales) (Amendment) (No. 13) (Llanelli etc.) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 13) (Llanelli etc.) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 2) (Wales) (Amendment) (No. 14) (Cardiff and Swansea) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 14) (Abertawe a Chaerdydd) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 2) (Wales) (Amendment) (No. 15) (Neath Port Talbot, Torfaen and Vale of Glamorgan) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 15) (Bro Morgannwg, Castell-nedd Port Talbot a Thorfaen) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 2) (Wales) (Amendment) (No. 16) (Conwy, Denbighshire, Flintshire and Wrexham) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 16) (Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 2) (Wales) (Amendment) (No. 17) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 2) (Wales) (Amendment) (No. 18) (Bangor) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 18) (Bangor) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 2) (Wales) (Amendment) (No. 19) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 19) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 2) (Wales) (Amendment) (No. 2) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 2) (Wales) (Amendment) (No. 3) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 2) (Wales) (Amendment) (No. 4) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 2) (Wales) (Amendment) (No. 5) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 5) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 2) (Wales) (Amendment) (No. 6) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 2) (Wales) (Amendment) (No. 7) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 2) (Wales) (Amendment) (No. 8) (Caerphilly) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 8) (Caerffili) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 2) (Wales) (Amendment) (No. 8) (Caerphilly) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 8) (Caerffili) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 2) (Wales) (Amendment) (No. 9) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 2) (Wales) (Amendment) (No. 9) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 2) (Wales) (Amendment) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 2) (Wales) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 3) (Wales) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 3) (Cymru) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 4) (Wales) (Amendment) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 4) (Cymru) (Diwygio) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 4) (Wales) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 4) (Cymru) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 5) (Wales) (Amendment) (No. 2) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 5) (Wales) (Amendment) (No. 2) Regulations 2021 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2021 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 5) (Wales) (Amendment) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 5) (Wales) (Amendment) Regulations 2021 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) 2021 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 5) (Wales) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (School Premises and Further Education Institution Premises) (Wales) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Mangre Ysgol a Mangre Sefydliad Addysg Bellach) (Cymru) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Wales) (Amendment) (No. 2) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Wales) (Amendment) (No. 3) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Wales) (Amendment) (No. 4) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Wales) (Amendment) (No. 5) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 5) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Wales) (Amendment) (No. 6) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Wales) (Amendment) (No. 7) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Wales) (Amendment) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Wales) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus) (Wales) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws) (Cymru) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, Business Closure) (Wales) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Cau Busnes) (Cymru) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel and Public Health Information to Travellers) (Wales) (Amendment) (No. 2) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel and Public Health Information to Travellers) (Wales) (Amendment) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygio) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel and Restrictions) (Amendment) (No. 2) (Wales) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel and Restrictions) (Amendment) (No. 2) (Wales) Regulations 2021 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2021 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel and Restrictions) (Amendment) (No. 3) (Wales) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Rhif 3) (Cymru) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel and Restrictions) (Amendment) (No. 3) (Wales) Regulations 2021 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Rhif 3) (Cymru) 2021 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel and Restrictions) (Amendment) (No. 4) (Wales) Regulations 2021 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Rhif 4) (Cymru) 2021 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel and Restrictions) (Amendment) (Wales) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Cymru) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel and Restrictions) (Amendment) (Wales) Regulations 2021 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Cymru) 2021 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 10) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 10) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 11) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 11) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 12) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 12) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 13) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 13) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 14) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 14) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 15) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 15) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 16) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 16) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 17) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 18) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 18) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 19) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 19) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 2) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 2) Regulations 2021 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2021 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 20) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 20) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 21) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 21) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 22) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 22) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 3) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 4) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 5) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 5) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 6) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 7) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 8) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 8) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 9) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) (No. 9) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) (Amendment) Regulations 2021 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) 2021 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel, Operator Liability and Public Health Information to Travellers) (Wales) (Amendment) Regulations 2021 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, Atebolrwydd Gweithredwyr a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygio) 2021 A  
The Health Protection (Coronavirus, International Travel, Pre-Departure Testing and Operator Liability) (Wales) (Amendment) Regulations 2021 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, Profion cyn Ymadael ac Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygio) 2021 A  
The Health Protection (Coronavirus, Public Health Information for Persons Travelling to Wales etc.) (Amendment) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Personau sy’n Teithio i Gymru etc.) (Diwygio) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, Public Health Information for Persons Travelling to Wales etc.) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Personau sy’n Teithio i Gymru etc.) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus, South Africa) (Wales) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, De Affrica) (Cymru) 2020 A  
The Health Protection (Coronavirus: Closure of Leisure Businesses, Footpaths and Access Land) (Wales) Regulations 2020 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws: Cau Busnesau Hamdden, Llwybrau Troed a Thir Mynediad) (Cymru) 2020 A  
The Local Authorities (Coronavirus) (Meetings) (Wales) (Amendment) Regulations 2020 Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) (Diwygio) 2020 A  
The Local Authorities (Coronavirus) (Meetings) (Wales) Regulations 2020 Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020 A  
The Local Government (Coronavirus) (Postponement of Elections) (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 2021 Rheoliadau Llywodraeth Leol (Coronafeirws) (Gohirio Etholiadau) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2021 A  
The Local Government (Coronavirus) (Postponement of Elections) (Wales) (No. 2) Regulations 2020 Rheoliadau Llywodraeth Leol (Coronafeirws) (Gohirio Etholiadau) (Cymru) (Rhif 2) 2020 A  
The Local Government (Coronavirus) (Postponement of Elections) (Wales) Regulations 2020 Rheoliadau Llywodraeth Leol (Coronafeirws) (Gohirio Etholiadau) (Cymru) 2020 A  
The Maintained Schools (Amendment of paragraph 7 of Schedule 17 to the Coronavirus Act 2020) (Wales) Regulations 2020 Rheoliadau Ysgolion a Gynhelir (Diwygio paragraff 7 o Atodlen 17 i Ddeddf y Coronafeirws 2020) (Cymru) 2020 A  
The National Health Service (Temporary Disapplication of Tenure of Office) (Wales) (Coronavirus) Regulations 2020 Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Datgymhwyso Dros Dro Ddeiliadaeth Swydd) (Cymru) (Coronafeirws) 2020 A  
The Payments to Farmers (Controls and Checks) (Wales) (Coronavirus) Regulations 2020 Rheoliadau Taliadau i Ffermwyr (Rheolaethau a Gwiriadau) (Cymru) (Coronafeirws) 2020 A  
The Personal Protective Equipment (Temporary Arrangements) (Coronavirus) (Wales) Regulations 2020 Rheoliadau Cyfarpar Diogelu Personol (Trefniadau Dros Dro) (Coronafeirws) (Cymru) 2020 A  
The Planning Applications (Temporary Modifications and Disapplication) (No. 2) (Wales) (Coronavirus) Order 2020 Gorchymyn Ceisiadau Cynllunio (Addasiadau a Datgymhwyso Dros Dro) (Rhif 2) (Cymru) (Coronafeirws) 2020 A  
The Planning Applications (Temporary Modifications and Disapplication) (No. 3) (Wales) (Coronavirus) Order 2020 Gorchymyn Ceisiadau Cynllunio (Addasiadau a Datgymhwyso Dros Dro) (Rhif 3) (Cymru) (Coronafeirws) 2020 A  
The Planning Applications (Temporary Modifications and Disapplication) (Wales) (Coronavirus) Order 2020 Gorchymyn Ceisiadau Cynllunio (Addasiadau a Datgymhwyso Dros Dro) (Cymru) (Coronafeirws) 2020 A  
The Primary Care COVID-19 Immunisation Scheme  Cynllun Gofal Sylfaenol ar gyfer Imiwneiddio rhag COVID-19  B  
The Public Health (Protection from Eviction) (Wales) (Coronavirus) Regulations 2020 Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Cymru) (Coronafeirws) 2020 A  
The Public Health (Protection from Eviction) (Wales) (Coronavirus) Regulations 2021 Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Cymru) (Coronafeirws) 2021 A  
The Regulated Services (Annual Returns) (Wales) (Amendment) (Coronavirus) Regulations 2020 Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Datganiadau Blynyddol) (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020 A  
The Relaxation of School Reporting Requirements (Wales) (Coronavirus) Regulations 2020 Rheoliadau Llacio’r Gofynion Adrodd mewn Ysgolion (Cymru) (Coronafeirws) 2020 B Teitl ar reoliadau drafft.
The Relaxation of School Reporting Requirements (Wales) (Coronavirus) Regulations 2020 Rheoliadau Llacio’r Gofynion Adrodd mewn Ysgolion (Cymru) (Coronafeirws) 2020 A  
The Traffic Orders Procedure (Amendment) (Wales) (Coronavirus) Regulations 2020 Rheoliadau Gweithdrefn Gorchmynion Traffig (Diwygio) (Cymru) (Coronafeirws) 2020 A  
The Welsh in Education Strategic Plans (Wales) (Amendment) (Coronavirus) Regulations 2020 Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020 A  
throughput cyfradd brosesu B Yng nghyd-destun prosesu profion clinigol.
tissue hances bapur A  
Together we’ll keep children and young people safe Diogelu plant a phobl ifanc gyda’n gilydd A Slogan yng nghyd-destun COVID-19.
Together we’ll keep community pharmacies safe Diogelu fferyllfeydd cymunedol gyda’n gilydd A Slogan yng nghyd-destun COVID-19.
Trace your movements. Stop the spread. Olrhain eich symudiadau. Atal lledaeniad. A Slogan yng nghyd-destun COVID-19.
tracing app  ap olrhain   B Yng nghyd-destun COVID-19.
track tracio   A Yng nghyd-destun COVID-19.
transmissible trosglwyddadwy B Mewn perthynas â chlefydau
transmission trosglwyddiad A Mewn perthynas â chlefydau.
transmit trosglwyddo A Mewn perthynas â chlefydau.
triage brysbennu B  
T-TAG Is-grŵp Profi y Grŵp Cyngor Technegol B Dyma'r acronym Saesneg a ddefnyddir am y Testing Sub-group, sy'n rhan o'r Technical Advisory Group / Grŵp Cyngor Technegol.
TTP  Profi, Olrhain, Diogelu B Acronym a ddefnyddir weithiau am deitl y cynllun Test, Trace, Protect.
ultraviolet C irradiation  arbelydriad uwchfioled C B  
underlying health condition cyflwr iechyd isorweddol A Er mai dyma'r term technegol a ddefnyddir yn y ddeddfwriaeth, argymhellir defnyddio aralleiriad mewn testunau at ddefnydd y cyhoedd, ee "cyflwr iechyd sy'n bodoli eisoes".
Unlocking our society and economy: continuing the conversation Llacio'r cyfyngiadau ar ein cymdeithas a'n heconomi: dal i drafod B Dogfen a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, 15 Mai 2020
unoccupied area ardal wag   B Yng nghyd-destun COVID-19 a threfniadau gweithleoedd.
unpaid carer gofalwr di-dâl Unigolyn sy'n darparu gofal i blentyn anabl neu oedolyn yn wirfoddol. Gall fod yn aelod o'r teulu, yn ffrind neu'n gymydog. B Cymharer â care worker / gweithiwr gofal.
use case achos defnydd Sefyllfa benodol lle gellid defnyddio cynnyrch neu wasanaeth, o bosibl. B  
UV-C UV-C Goleuni uwchfioled ar donfedd o 100-280nm. Mae gan oleuni ar y donfedd hon nodweddion germladdol. B  
vaccination centre  canolfan frechu B  
vaccinator brechwr Un sy’n brechu rhywun arall. B  
vaccine delivery model model cyflwyno’r brechlyn B Yng nghyd-destun y strategaeth frechu ar gyfer COVID-19 yng Nghymru.
variant amrywiolyn Organeb neu feirws sy'n wahanol yn enynnol wrth organebau neu feirysau eraill o'r un rhywogaeth neu linach, yn sgil mwtaniad yn y dilyniant genynnol B  
Variant of Concern Amrywiolyn sy’n Peri Pryder Organeb neu feirws newydd sy'n wahanol yn enynnol wrth organebau neu feirysau eraill o'r un rhywogaeth neu linach, yn sgil mwtaniad yn y dilyniant genynnol, ac sy’n cynnwys un neu ragor o nodweddion sy’n peri pryder (o ran iechyd y cyhoedd). Ailddynodir A B Defnyddir yr acronym VOC, gan gynnwys yn y gyfundrefn enwi amrywiolynnau o’r fath (ee VOC-202012/01). Ailenwir amrywiolyn drwy addasu’r acronym cychwynnol yn yr enw, os yw’n cael ei ailddynodi yn Amrywiolyn sy’n Peri Pryder (ee o VUI-202012/01 i VOC-20201
Variant Under Investigation Amrywiolyn sy’n Destun Ymchwiliad Organeb neu feirws newydd sy'n wahanol yn enynnol wrth organebau neu feirysau eraill o'r un rhywogaeth neu linach, yn sgil mwtaniad yn y dilyniant genynnol. B Defnyddir yr acronym VUI, gan gynnwys yn y gyfundrefn enwi amrywiolynnau o’r fath (ee VUI-202012/01). Gweler hefyd Variant of Concern / Amrywiolyn sy’n Peri Pryder.
viable virus  feirws hyfyw B  
viral feirysol   A  
viral DNA information  gwybodaeth am DNA feirysau B  
viral load llwyth feirysol Y swm y gellir ei fesur o feirws mewn cyfaint penodol o hylif (fel arfer, gwaed neu blasma). A  
viral mutations  mwtaniad feirysol B  
viral pathogen sequence data data dilyniannodi pathogenau feirysol B  
viral shedding bwrw feirws Y broses o ryddhau feirysau newydd o’r corff, wedi i’r feirysau gwreiddiol lwyddo i atgynhyrchu yng nghelloedd y corff hwnnw. B  
viral surrogate feirws benthyg Feirws a ddefnyddir yn lle feirws y dymunir arbrofi arno, mewn profion gwyddonol, oherwydd ei nodweddion tebyg. B  
visible contamination halogiad amlwg B Yng nghyd-destun COVID-19 a threfniadau gweithleoedd.
Visit Wales. Later. Hwyl fawr. Am y tro. A Slogan Croeso Cymru yn ystod cyfnod COVID-19.
visor feisor   A Elfen o gyfarpar diogelu personol (PPE).
visting pod pod ymweld Uned lled barhaol i’w gosod mewn cartref gofal, er mwyn i’w teuluoedd ymweld â phreswylwyr mewn amgylchedd sy’n ddiogel o ran COVID-19. B Term Allweddol COVID-19
VOC Amrywiolyn sy’n Peri Pryder Organeb neu feirws newydd sy'n wahanol yn enynnol wrth organebau neu feirysau eraill o'r un rhywogaeth neu linach, yn sgil mwtaniad yn y dilyniant genynnol, ac sy’n cynnwys un neu ragor o nodweddion sy’n peri pryder (o ran iechyd y cyhoedd). Ailddynodir A B Dyma’r acronym a ddefnyddir am Variant of Concern. Defnyddir y ffurf VOC yn y gyfundrefn enwi amrywiolynnau o’r fath (ee VOC-202012/01). Ailenwir amrywiolyn drwy addasu’r acronym cychwynnol yn yr enw, os yw’n cael ei ailddynodi yn Amrywiolyn sy’n Peri Pry
VUI Amrywiolyn sy’n Destun Ymchwiliad Organeb neu feirws newydd sy'n wahanol yn enynnol wrth organebau neu feirysau eraill o'r un rhywogaeth neu linach, yn sgil mwtaniad yn y dilyniant genynnol, ac y mae gwyddonwyr yn ymchwilio iddo. B Dyma’r acronym a ddefnyddir am Variant Under Investigation. Defnyddir y ffurf VUI yn y gyfundrefn enwi amrywiolynnau o’r fath (ee VUI-202012/01). Gweler hefyd VOC / Amrywiolyn sy’n Peri Pryder.
vulnerable employee gweithiwr agored i niwed A Yng nghyd-destun COVID-19 a threfniadau gweithleoedd. Sylwer mai 'gweithiwr hyglwyf' a ddefnyddir yn y ddeddfwriaeth.
Vulnerable Employee Assessment Asesiad Gweithiwr Agored i Niwed B Yng nghyd-destun COVID-19 a threfniadau gweithleoedd.
waiting area man aros   B Yng nghyd-destun canllawiau i weithleoedd yn sgil COVID-19.
Wales BAME COVID-19 Health Advisory Group  Grŵp Cynghorol Iechyd BAME Cymru ar COVID-19 B  
Wales coronavirus evidence centre canolfan tystiolaeth coronafeirws i Gymru B Disgrifiad o enw canolfan a sefydlir i Gymru. Nid dyma enw swyddogol y ganolfan ei hun, nad yw eto wedi ei bennu.
Wales De-escalation Pandemic Plan for Dentistry Cynllun Llacio’r Cyfyngiadau Pandemig ar gyfer Deintyddiaeth yng Nghymru A  
Welsh Government and Communities Funerals, Burials and Cremations Group Grŵp Llywodraeth Cymru a Chymunedau ar Angladdau, Claddu ac Amlosgi  A Mewn perthynas â COVID-19.
Welsh Immunisation System System Imiwneiddio Cymru  A System electronig ar gyfer cydlynu'r broses o gyflwyno brechlynnau ar gyfer COVID-19 yng Nghymru.
Welsh National COVID–19 Test Approach Dull Cenedlaethol Cymru o Brofi am COVID-19 B  
Welsh Shielded Patient List  Y Rhestr o’r Cleifion a Warchodir yng Nghymru B  
wet swab test prawf swab gwlyb B Yng nghyd-destun COVID-19
whole-body disinfection device dyfais i buro'r corff cyfan B  
whole-body disinfection system system i buro'r corff cyfan B  
widespread community transmission trosglwyddiad eang yn y gymuned B Yng nghyd-destun COVID-19.
WIS System Imiwneiddio Cymru  A Dyma'r acronym Saesneg a ddefnyddir am Welsh Immunisation System, sef system electronig ar gyfer cydlynu'r broses o gyflwyno brechlynnau ar gyfer COVID-19 yng Nghymru.
work area ardal waith B Yng nghyd-destun COVID-19 a threfniadau gweithleoedd.
work from home gweithio gartref B  
work safely gweithio'n ddiogel B Yng nghyd-destun canllawiau i weithleoedd yn sgil COVID-19.
working adjustment plan cynllun addasiadau gweithio   A Yng nghyd-destun COVID-19 a threfniadau gweithleoedd.
Working Adjustment Plan for Vulnerable Employees Cynllun Addasiadau Gweithio i Weithiwr Agored i Niwed B Yng nghyd-destun COVID-19 a threfniadau gweithleoedd.
working in close proximity gweithio'n gorfforol agos B Yng nghyd-destun COVID-19 a threfniadau gweithleoedd.
WorkingSafely@gov.wales GweithionDdiogel@llyw.cymru B  
work-related travel teithio at ddiben gwaith B  
Young Person’s Mental Health Toolkit Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Pobl Ifanc B