Skip to main content

These terms are based on terms standardised by the Translation Service for the purpose of translating the Welsh Government's LGBTQ+ Action Plan. 

Definitions and notes are provided in Welsh only.

Term Saesneg (English term) Term Cymraeg (Welsh term) Lluosog (Plural) Diffiniad (Definition) Statws (Status) Nodiadau (Notes)
asexual (ace) arywiol (ace) Disgrifiad o bobl sy'n cael dim neu prin ddim profiad o atyniad rhywiol at eraill. Ace yw'r label byrfodd. A  
anti-LGBTQ+ gwrth-LHDTC+   A  
aromantic (aro) aramantaidd (aro) Disgrifiad o bobl sy'n cael dim neu prin ddim profiad o atyniad rhamantaidd at eraill.  Aro yw'r label byrfodd. A  
sex assignment pennu rhyw Y weithred o ddynodi rhyw baban ar adeg ei eni, gan amlaf fel benyw neu wryw. Gwneir hyn gan amlaf gan ymarferydd meddygol, ar sail nodweddion corfforol. A  
assign at birth pennu adeg geni   A  
biphobia deuffobia     A  
biphobic deuffobig     A  
cisgender (cis) cisryweddol (cis) Disgrifiad o berson y mae ei hunaniaeth rhywedd yn cyd-fynd â'r rhyw a bennwyd adeg geni. A Daw’r elfen 'cis' o’r rhagddodiad Lladin 'cis-', sy’n golygu ‘yr ochr hon i [rywbeth]’. "sis" yw’r ynganiad Saesneg ond "cis" yn Gymraeg, gan adlewyrchu ynganiad y Lladin gwreiddiol. 
cisgender man (cis man) (cisman) dyn cisryweddol (dyn cis) (cisddyn) dynion cisryweddol (dynion cis) (cisddynion) Gwryw y mae ei hunaniaeth rhywedd yn cyd-fynd â'r rhyw a bennwyd adeg geni. A  
cisgender woman (cis woman) (ciswoman) menyw cisryweddol (menyw cis) (cisfenyw) menywod cisryweddol (menywod cis) (cisfenywod) Benyw y mae ei hunaniaeth rhywedd yn cyd-fynd â'r rhyw a bennwyd adeg geni. A  
conversion practices arferion trosi Ymyriadau o natur amrywiol y bwriedir iddynt newid neu atal cyfeiriadedd rhywiol a rhywedd person, ee ceisio newid person o fod yn berson nad yw'n heterorywiol i fod yn berson heterorywiol, neu o fod yn berson trawsryweddol neu rywedd-amrywiol i fod yn berson cisryweddol. A  
conversion therapy therapi trosi therapïau trosi A Gweler y ffurf conversion practices / arferion trosi am ddiffiniad. Mae'r term hwn yn gyfystyr â'r ffurf honno, ond yn gyffredinol ni fydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio'r ffurf conversion therapy / therapi trosi.
endosex endoryw     A Dyma'r gwrthwyneb i intersex/rhyngryw.
gender rhywedd rhyweddau Hunaniaeth o ran bod yn wryw, yn fenyw neu'n berson anneuaidd, yng nghyd-destun gwahaniaethau diwylliannol a chymdeithasol. A Gall y term hwn hefyd fod yn gyfystyr â gender identity / hunaniaeth rhywedd. Gweler y cofnod hwnnw am ddiffiniad o'r cysyniad hwnnw.
gender-diverse rhywedd-amrywiol   A  
gender expression mynegiant rhywedd   A  
gender identity hunaniaeth rhywedd hunaniaethau rhywedd  Term a all fod yn gyfystyr â gender/rhywedd, ac sy'n cyfeirio at ymdeimlad person ohono'i hun fel gwryw, benyw neu berson anneuaidd. A  
gender marker dynodwr rhywedd dynodwyr rhywedd Dynodiad ysgrifenedig sy'n cofnodi rhywedd unigolyn, gan amlaf mewn ffurflenni neu gronfeydd data. A  
gender reassignment ailbennu rhywedd Mae ailbennu rhywedd yn nodwedd sydd wedi'i diogelu gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, lle y'i diffinnir fel proses (neu ran o broses) y bydd person yn bwriadu mynd drwyddi, yn mynd drwyddi neu wedi mynd drwyddi at ddiben ailbennu rhyw y person hwnnw drwy newid priodweddau ffisiolegol neu briodweddau eraill sy'n perthyn i ryw.  A  
gender recognition cydnabod rhywedd Y weithred gyfreithiol o gofnodi rhywedd person yn swyddogol. A  
gender-neutral language iaith niwtral o ran rhywedd Geirfa sy'n osgoi tuedd tuag at ryw neu rywedd penodol. A Cymharer â gendered language / iaith ryweddol.
gendered language iaith ryweddol Geirfa sydd â thuedd tuag at ryw neu rywedd penodol. Er enghraifft, geirfa yn cynnwys elfen mewn gair neu ymadrodd sy'n awgrymu rhywedd y person mwyaf addas ar gyfer cyflawni rhyw rôl (ysgrifenyddes, dyn tân). Gall elfennau gramadegol eraill yn y Gymraeg, fel treigliadau, awgrymu rhywedd hefyd. A Cymharer â gender-neutral language / iaith niwtral o ran rhywedd
heterosexual (straight) heterorywiol (syth) Disgrifiad o ddyn sydd â chyfeiriadedd rhywiol a/neu ramantaidd at fenywod neu at fenyw sydd â chyfeiriadedd rhywiol a/neu ramantaidd at ddynion. A  
homophobia homoffobia   A  
homophobic homoffobig   A  
intersectionality croestoriadedd Y ffordd y mae gwahanol agweddau o hunaniaeth person, e.e. ethnigrwydd, dosbarth, rhyw, rhywedd, anabledd, yn gweithio gyda’i gilydd i atgyfnerthu anghyfartaledd. A  
intersex rhyngryw   Person nad yw'n cyfateb i'r disgwyliadau confensiynol ar gyfer datblygiad benyw neu wryw o ran anatomi, metaboliaeth neu eneteg. A Dyma'r gwrthwyneb i endosex/endoryw.
LGBTQ+ LHDTC+   Byrfodd sy'n cyfeirio at bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsryweddol/traws a cwiar/pobl sy'n cwestiynu. Defnyddir y symbol + i gynnwys a chydnabod yr amrywiol dermau eraill y mae pobl yn eu defnyddio i ddisgrifio eu hunaniaethau a'u cyfeiriadedd, gan gynnwys rhyngryw, arywiol ac aramantaidd.  A  
LGBTQ+ disabled people pobl anabl LHDTC+   A  
LGBTQ+ inclusive education addysg sy'n LHDTC+-gynhwysol A  
LGBTQ+ people pobl LHDTC+   A  
LGBTQ+ rights hawliau pobl LHDTC+ A  
LGBTQ+ veteran cyn-aelod o'r lluoedd arfog sy'n LHDTC+ A  
LGBTQ+ Welsh speaker siaradwr Cymraeg LHDTC+ A  
non-binary anneuaidd Disgrifiad o berson sydd â rhywedd y tu allan i'r syniad traddodiadol deuaidd gwryw/benyw o rywedd. Gall y rhywedd hwnnw fod unrhyw le ar hyd y sbectrwm rhwng gwryw a benyw, neu gall profiad y person o rywedd fod yn gyfan gwbl y tu hwnt i'r sbectrwm hwnnw. A  
Pride Cymru Pride Cymru   A  
pride   balchder   Label a ddefnyddir ar ddigwyddiadau cyhoeddus neu arteffactau (baneri, etc) sy'n hyrwyddo hawliau pobl LHDTC+ neu'n dathlu'r diwylliant LHDTC+. A Yn aml, defnyddir priflythyren gyda'r gair yn yr ystyr hon.
queer cwiar     A Yn y gorffennol defnyddid y term hwn fel un difrïol am unigolion LHDTC+, ac mae rhai pobl yn ystyried bod y term yn un sarhaus. Mae bellach wedi cael ei adfeddiannu gan nifer o bobl LHDTC+. Weithiau gwelir y ffurf Gymraeg 'cwiyr' hefyd.
sex rhyw rhywiau Y term cyffredinol am y labeli a bennir i bobl ar sail ystod o nodweddion gan gynnwys cromosomau, proffiliau hormonau a nodweddion corfforol (ee organau rhyw). Gwryw a benyw (neu ddyn a menyw) yw'r labeli deuaidd traddodiadol ar ryw.  A Cymharer â'r diffiniad o gender / rhywedd.
sexual orientation cyfeiriadedd rhywiol Atyniad rhywiol un person at berson arall. Gall pobl ddefnyddio'r termau heterorywiol, hoyw, lesbiaidd neu ddeurywiol, ymysg eraill, i ddisgrifio eu cyfeiriadedd rhywiol. A  
transgender (trans) trawsryweddol (traws) Term cyffredinol i ddisgrifio pobl nad yw eu rhywedd yn cyd-fynd â'r rhywedd a bennwyd iddynt adeg eu geni. Bydd rhai pobl anneuaidd yn ystyried eu hunain yn bobl drawsryweddol, ond nid pob un.  A  
transgender man (trans man) dyn trawsryweddol (dyn traws) dynion trawsryweddol (dynion traws) A  
transgender people (trans people) pobl drawsryweddol (pobl draws) A Gweler y diffiniad o transgender/trawsryweddol.
transgender woman (trans woman) menyw drawsryweddol (menyw draws) menywod trawsryweddol (menywod traws) A  
transphobia trawsffobia   A  
transphobic trawsffobig   A