Skip to main content

In this page

Yn bresennol

Rôl

Jeremy Miles AS

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Rhodri Llwyd Morgan

Aelod, Cyngor Partneriaeth y Gymraeg

Rhian Huws Williams

Aelod, Cyngor Partneriaeth y Gymraeg

Simon Brooks

Aelod, Cyngor Partneriaeth y Gymraeg

Angharad Mai Roberts

Aelod, Cyngor Partneriaeth y Gymraeg

Rosemary Jones

Aelod, Cyngor Partneriaeth y Gymraeg

Dyfed Edwards

Aelod, Cyngor Partneriaeth y Gymraeg

Lowri Morgans

Aelod, Cyngor Partneriaeth y Gymraeg

Meleri Davies

Aelod, Cyngor Partneriaeth y Gymraeg

Rhys Jones

Aelod, Cyngor Partneriaeth y Gymraeg

Andrew White (Tan 14:00)

Aelod, Cyngor Partneriaeth y Gymraeg

Bethan Webb

Is-Adran y Gymraeg, Llywodraeth Cymru

 

(Ysgrifenyddiaeth)

Is-Adran y Gymraeg, Llywodraeth Cymru

 

(Ysgrifenyddiaeth)

Is-Adran y Gymraeg, Llywodraeth Cymru

 

(Ysgrifenyddiaeth)

Is-Adran y Gymraeg, Llywodraeth Cymru

Aelodau staff Is-adran y Gymraeg (Arsylwi’n unig)

Is-Adran y Gymraeg, Llywodraeth Cymru

Ymddiheuriadau

Ymddiheuriadau

Rôl

Enlli Thomas

Aelod, Cyngor Partneriaeth y Gymraeg

Dafydd Hughes 

Aelod, Cyngor Partneriaeth y Gymraeg

Eitem 1

Gair o groeso gan y Gweinidog

Estynnwyd croeso cynnes i bawb gan Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, i rith-gyfarfod Cyngor Partneriaeth y Gymraeg – ei gyfarfod cyntaf.

Nododd y Gweinidog ei bod hi’n fraint cael bod yn Weinidog y Gymraeg ac Addysg gan ychwanegu ei fod yn edrych ymlaen at gael cydweithio â’r aelodau.

Amlinellodd y Gweinidog ei flaenoriaethau ar gyfer y Llywodraeth hon:

1. Cefnogi defnydd o’r Gymraeg ym mhob cyd-destun ac ym mhob rhan o Gymru

Nododd ei fod am wneud yn siŵr bod yr iaith yn gynhwysol a’i fod am weld pobl yn cael eu hannog, waeth faint o Gymraeg sydd ganddyn nhw, i’w defnyddio a’i dysgu fel bod pawb ar yr un llwybr. Bydd angen sicrhau hefyd bod gan bawb fynediad at gyfleoedd i ddysgu Cymraeg, yn y system addysg ac yn ehangach.

Bydd gofyn i bob ymyrraeth gyfrannu at y gwaith o gefnogi pobl i ddefnyddio Cymraeg yn amlach – pa un a yw’r ymyrraeth honno gan y Llywodraeth yn uniongyrchol, gan ein partneriaid, gan y rheiny byddwn yn eu hariannu, neu’n gamau o ran rheoleiddio neu gynllunio polisi.

2. Addysg Gymraeg i blant / Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA / WESP)

Nododd bod rhaid gwneud yn siŵr bod pob plentyn sydd am dderbyn ei addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn gallu cael mynediad at yr addysg honno. O ran y CSCA, soniodd mai’r brif her yw bod â gweithlu digonol a all addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd gofyn rhoi sylw manwl i’r cynllun recriwtio deng mlynedd sy’n cael ei ddrafftio i gyd-fynd â’r cylch CSCA nesaf.

Yr elfen ddaearyddol

Nododd y bydd gofyn ystyried y sefyllfa ddaearyddol yn ofalus er mwyn cyrraedd y miliwn: ail gartrefi / yr economi, yn enwedig yn y cadarnleoedd.

Eitem 2

Cyflwyniadau gan yr aelodau

Cyflwynodd yr aelodau eu hunain i’r Gweinidog fesul un – gan sôn am eu cefndiroedd a’r hyn y maent yn gobeithio ei gyfrannu drwy gyfrwng y Cyngor Partneriaeth.

Diolchodd y Gweinidog i’r aelodau am eu cyflwyniadau gan ddatgan ei fod yn edrych ymlaen at elwa ar eu harbenigedd wrth i bawb gydweithio i ddyblu defnydd o’r Gymraeg a chyrraedd y miliwn.